Gezocht: Bestuurslid Communicatie en Marketing

Gezocht: Bestuurslid Communicatie en Marketing

De Friese Milieu Federatie (FMF) is op zoek naar een nieuw bestuurslid. De FMF werkt met hart en ziel aan een duurzaam Fryslân waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Samen met onze 40 aangesloten organisaties slaan we bruggen tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Wat zoeken wij?

Het bestuur streeft naar een zodanige samenstelling dat de deskundigheden en netwerken van bestuursleden zo goed mogelijk het werkveld van de stichting bestrijken. Gelet op de samenstelling van het bestuur, gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Gelet op de huidige portefeuilleverdeling van het bestuur is de portefeuille voor communicatie en marketing nog vacant.

Welke eisen worden aan een bestuurslid gesteld?

  • Bestuurlijke ervaring;
  • Affiniteit met duurzaamheid
  • Bekend met de Friese milieu- en duurzaamheidsbeweging;
  • Passie voor de Friese omgeving;
  • Zijn van een teamspeler;
  • Het hebben van goede communicatieve vaardigheden;
  • Bereid en in staat portefeuillehouder voor bepaalde dossiers te zijn

Wat is de inzet van een bestuurslid?

Het bestuur vergadert 6 keer per jaar en wordt verondersteld aanwezig te zijn bij vergaderingen van de RvT en waar mogelijk bij de ledenbijeenkomsten.

Hoe ziet de procedure er uit?

Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De statuten van de Stichting noemen een aantal uitsluitingsgronden: er mogen geen familie- of andere relaties binnen het bestuur bestaan en bestuursleden mogen geen banden hebben met instellingen waar de Stichting financiële of op geld te waarderen handelingen mee verricht. Het bestuur van de Stichting doet de Raad van Toezicht voorstellen voor het benoemen van bestuursleden.

Heeft u interesse? Dan kunt u uw reactie sturen naar info@fmf.frl

Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de voorzitter van het bestuur Pieter de Haan, telnr. 06-28552609