Vacature: Programmamanager Natuer mei de Mienskip

30 mei 2022

Programmamanager Natuer mei de Mienskip

Natuer mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties*, zoekt met grondeigenaren naar manieren om het natuurnetwerk Nederland in Fryslân te realiseren. Werkwijze is daarbij o.a. natuurgebieden beter met elkaar en met het omliggende agrarische gebied te verbinden. Natuer mei de Mienskip biedt daarbij ondersteuning, advies én hulp bij het zoeken naar fondsen. Zo werken we mét en voor de mienskip aan een groen en natuurrijk Fryslân met een zoveel mogelijk ingericht natuurnetwerk. De organisatie heeft eind 2021 de pilotfase afgerond en wil verder. Donderdag 2 december 2021 deed Natuer met de Mienskip daarom een aanbod aan de provincie om t/m 2027 met 1.500 hectare (tenminste 500 hectare functiewijziging en 1000 ha inrichting) aan de slag te gaan uit de natuurontwikkelingsopgave in de provincie. Hiermee is een budget gemoeid van ongeveer € 36 miljoen.

De natuurontwikkelingsopgave is één van de onderdelen van het Natuurpact. De Provincie werkt aan het realiseren van natuurdoelen conform afspraken die daarover in 2014 zijn gemaakt tussen Rijk en provincies en die zijn vastgelegd in dit Natuurpact. De uitvoering van het Natuurpact bestaat uit verschillende onderdelen. Natuer mei de Mienskip loopt naast het provinciale programma. Waar mogelijk versterken ze elkaar.

Meer informatie over Natuer mei de Mienskip is te vinden op: www.natuermeidemienskip.nl

* Natuer mei de Mienskip bestaat uit de Friese Milieufederatie, It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, de Provincie Fryslân, het Collectief Particuliere Natuurbeheerders en Wetterskip Fryslân.

Inhoud van de functie
De programmamanager geeft dagelijks leiding aan het programmabureau (13 fte) dat bestaat uit mensen van de provincie, waterschap en maatschappelijke organisaties. Dit programmabureau is het hart van Natuer mei de Mienskip. Door het programmabureau wordt de regie gevoerd over de totale opgave. Het programmabureau jaagt de gebiedsteams aan, zorgt voor de financiële, organisatorische en instrumentele kaders die het handelingsperspectief vormen voor de gebiedsteams. Het programmabureau ondersteunt de gebiedsteams waar knelpunten en stagnaties optreden en het bewaakt de voortgang en de planning. Het programmabureau is ook verantwoordelijk voor de evaluatie die jaarlijks wordt gedaan en waarbij de opgave wordt herijkt. Ook zorgt ze ervoor dat aanvragen voldoen aan de financiële criteria en bewaakt ze voortgang, samenhang, prioriteitsstelling, geld en inzet van instrumenten. Tenslotte beoordeelt het programmabureau, als schakel met het bestuur, deelplannen, gebiedsplannen, verkenningen, etc. en adviseert daarover aan de stuurgroep.

Bovengenoemd programmabureau bestaat nog niet. De eerste taak van de programmamanager zal dan ook zijn het opzetten en operationaliseren van het nieuwe programmabureau. De programmamanager rapporteert en legt verantwoording af aan de stuurgroep.

Overige taken van de programmamanager zijn:

  • Inhoudelijk leiding geven aan de medewerkers van het programmabureau (HR blijft bij de organisaties van de medewerkers)
  • Vormgeven van een goed bestuurlijk-ambtelijk samenspel
  • Ondersteunen van de samenwerking van de partners in de stuurgroep
  • Verbinden van het werk van Natuer mei de Mienskip met werkzaamheden aan de natuurontwikkelopgave bij de provincie en door de verschillende gebiedscommissies.

 

Wat vragen wij
Wij zoeken een programmamanager die strategisch werk- en denkniveau heeft en die extern is georiënteerd. Daarnaast ben je een samenbindend en coachend leider en snap je hoe de opgave project- en programmatisch kan worden aangepakt. Je hebt ervaring met het ontwikkelen en versterken van samenwerkingsrelaties. Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden (in- en extern) en ervaring met het dynamische politieke krachtenveld. Ervaring op het terrein van inrichting landelijk gebied en/of gebiedsontwikkeling is een pré. Kennis van en ervaring met complexe beleidsadvisering en bedrijfsvoering een must.

 

Wat bieden wij
Werken voor Natuer mei de mienskip/de provincie Fryslân betekent werken in een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s en veel ruimte voor jouw eigen inbreng, kennis en expertise. Er is tevens veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Een uitdagende plek binnen een vooruitstrevende, maatschappelijke organisatie waar je eigen initiatief op waarde wordt geschat.

 

Tevens bieden wij het volgende:
1) Wij volgen de CAO voor provincies. Afhankelijk van jouw vaardigheden en kennis ligt jouw salaris tussen de € 4442 en € 6.324 per maand op basis van 36 uur (salarisschaal 13).
2) Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Jij bepaalt zelf waar je dit voor gaat gebruiken. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen, voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen of als extra spaarpot gebruiken;
3) We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Daarvoor hebben wij een ontwikkelbudget van € 5.000 voor je klaar staan;
4) Een baan voor 36 uur per week;
5) Het betreft hier een tijdelijke functie voor een jaar met intentie tot vast.
6)Vergoeding woon-werkverkeer. Reis je met de trein? Dan krijg je deze kosten tot een dagmaximum vergoed. Ook voor de fietsers hebben wij een tegemoetkoming. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage, maar zijn de reiskosten voor eigen rekening;
7)Een informele en persoonlijke werksfeer.
8)Voor deze functie is een VOG vereist.

 Urenindicatie
36 uur

Provinciale Staten van Fryslân nemen in het voorjaar van 2022 een besluit over de voortzetting van Natuer mei de Mienskip t/m 2027. Door afronding van de huidige pilotfase is er in elk geval tot eind 2022 werk voor de programmamanager. Wij bieden daarom een jaarcontract aan met de intentie tot een vast contract bij continuering van het programma en gebleken geschiktheid. Voor medewerkers van één van de tien samenwerkende partijen geldt dat de opdracht in een detacheringsconstructie kan worden vormgegeven.

De gesprekken zullen worden gepland in week 25.  Er zal dan een gesprek worden gevoerd met de adviescommissie en de selectiecommissie. Binnen deze commissies zijn de diverse deelnemende partijen vertegenwoordigd.

Meer informatie/ interesse
Voor meer informatie over Natuer mei de Mienskip zie: www.natuermeidemienskip.nl

Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met mevrouw M. Rademaker, poolmanager via telefoonnummer 06-46746355. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw E. Kools, HR adviseur, telefoonnummer 06-46994293.

 

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.