Achterban

De FMF heeft ruim 40 aangesloten organisaties. Deze zijn actief op het terrein van natuur en milieu en onderschrijven in hoofdlijnen het beleid van de fmf. De fmf en de aangesloten organisaties houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en werken samen om natuur- en milieudoelen te realiseren.       

1. Bomenstichting
www.bomenstichting.nl

2. Bond Friese VogelWachten (BFVW)
www.friesevogelwachten.nl

3. Bosgroep Noord-Oost Nederland
http://www.bosgroepen.nl/

4. Bezoekerscentrum Mar en Klif
www.marenklif.nl
www.groendoen.net

5. Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk
www.hetblauwehart.org

6. Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden
www.leeuwarden.bijenhouders.nl

7. Fryske Feriening Foar Fjildbiology
www.fjildbiology.nl

8. It Fryske Gea
www.itfryskegea.nl

9. IVN, afdeling Heerenveen e.o.
www.ivn.nl/afdeling/heerenveen-eo

10. IVN, afdeling Leeuwarden
ivn.nl/afdeling/leewarden

11. IVN, afdeling Ooststellingwerf
www.ivn.nl/afdeling/ooststellingwerf

12. IVN, afdeling Súdwesthoeke
www.ivn.nl/sudwesthoeke

13. IVN Noord-Oost Friesland
ivn.nl/afdeling/noord-oost-friesland

14. Jeugd Natuur Club “The Nature Kids”
www.jeugdnatuurclub.nl

15. Koninklijke Jagersvereniging, regio Friesland
www.jagersvereniging.nl

16. KNNV afdeling Fryslân
www.knnv.nl/fryslan

17. Landschapsbeheer Friesland
http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/

18. Leerschool Permacultuur Friesland
www.leerschoolpermacultuur.nl

19. Natuur- en Landschapsvereniging ‘De Wâlden, De Marren’

20. Natuurmuseum Fryslân
www.natuurmuseumfryslan.nl

21. Noorden Duurzaam
www.noordenduurzaam.nl

22. Noordelijk zadennetwerk
www.noordelijkzadennetwerk.nl

23. Vereniging Noordenwind
www.noordenwind.org

24. Stichting Bomenridders
www.bomenriddersleeuwarden.nl

25. Stichting Gaasterlân Natuerlân
www.gaasterland-natuurland.nl

26. Stichting Historisch Belang Noord Nederland
www.historischbelang.nl

27. Sportvisserij Fryslân
www.visseninfriesland.nl

28. Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd
www.landschapnijefurd.nl

29. Stichting Van Ommenpolder

30. Stichting Vrienden van het Nannewiid
www.vriendenvanhetnannewiid.nl

31. Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
www.ecoplan.nl/inhoud/links/doorlinkpagina/SVB.htm

32. Vereniging Milieudefensie, kerngroep Leeuwarden
www.milieudefensie.nl

33. Vereniging Moai Skarsterlan
www.moaiskarsterlan.nl

34. Natuurvereniging Geaflecht
www.geaflecht.nl

35. Natuerferiening Bakkefean e.o.
www.Natuur-Bakkeveen.nl

36. Vereniging Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl

37. Waddenvereniging
www.waddenvereniging.nl

38. Water Natuurlijk Fryslân
www.waternatuurlijk.nl/fryslan

39. Werkgroep Kerkuilen
www.kerkuil.com

40. Werkverband Friese Rassen
www.werkverband-frieserassen.nl