Ons verhaal

Ons verhaal

De Friese Milieu Federatie (FMF) werkt al 50 jaar aan een mooi en duurzaam Fryslân: een rijke biodiversiteit, een mooi landschap en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. We zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de provincie. Dit is onze missie en daar willen we de komende jaren hard aan blijven werken.

Als netwerkorganisatie slaan we bruggen tussen onze aangesloten organisaties, de Friese overheden, bedrijven en de Friese burger. In totaal vertegenwoordigen we 38 aangesloten organisaties en via deze organisaties meer dan 95.000 Friezen. Met de voeten in de Friese samenleving en met een landelijk dekkend netwerk van Natuur en Milieufederaties kunnen we lokaal en landelijk impact creëren. Dat is nodig, want voor klimaat, biodiversiteit en omgevingskwaliteit is het alle hands aan dek.

Onze droom

Wij hebben een droom. Samen met de gehele mienskip geven wij de komende 10 jaar Fryslân kleur. Met elkaar versnellen we de transitie van grijs, vervuilend en uitputtend naar een aantrekkelijk, duurzaam en kleurrijk perspectief. In 2030 bruist het in onze provincie weer van het leven: het Friese land staat vol bloemen en kruiden en overal is een rijke biodiversiteit aan bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. In 2030 is het herstel van soortenrijkdom vergevorderd en zijn onze natuurgebieden vitaal en veerkrachtig. De kwaliteit van water, bodem en lucht is sterk verbeterd.

 • Meer over onze droom
  Onze landbouw is over 10 jaar circulair en natuurinclusief. Boeren maken gebruik van de natuur als onderdeel van hun bedrijfsvoering en werken allemaal aan natuur- en landschapsbeheer. Zij produceren kwalitatief hoogwaardig en gezond voedsel en de Friese burger waardeert de boer om zijn rol in de voedselvoorziening en om zijn bijdrage aan een mooi en duurzaam Fryslân. De landbouwer krijgt een prijs die past bij deze wijze van natuurinclusief boeren.

  Als Friezen zijn we in 2030 trots op onze leefomgeving. Waar mogelijk nemen we het heft in eigen handen en produceren zelf onze energie en ons voedsel. We dragen bij aan kleurrijke dorpen en steden waar de natuur een plek heeft, en aan milieuvriendelijk vervoer en gesloten kringlopen. De  betrokkenheid bij de eigen regio is groot. Van jong tot oud, van mensen die hier al generaties wonen tot nieuwkomers: wy dogge it mei elkoar! Samen weten we tegenstellingen te overbruggen: zo maken we duurzame keuzes en geven we Fryslân kleur op de wangen.

  Over 10 jaar is de Friese economie een voorbeeld van hoe je circulair kunt produceren en consumeren. Daarmee zijn we in Europa koploper: grondstoffen worden zoveel mogelijk lokaal en op een verantwoorde wijze geproduceerd en waar mogelijk hergebruikt. Onze ecologische voetafdruk is zo klein dat er nagenoeg geen negatieve impact is op Fryslân of andere regio’s.

  Ook zorgen we er met elkaar voor dat Fryslân op schema ligt om de klimaatdoelstellingen te halen. In 2030 zijn wij als Friezen trots dat we een prachtige en kleurrijke provincie door kunnen geven aan de volgende generaties.

  Onze dromen en ambities rond Klimaat, Biodiversiteit en Omgevingskwaliteit vallen als puzzelstukken in elkaar. Met onze ‘puzzel’ van Fryslân willen wij als Friese Milieu Federatie mensen inspireren, prikkelen en aanzetten tot actie. Samen met u willen we onze dromen voor Fryslân verder vormgeven en waarmaken. Daarbij is ons motto: ‘Wij geven Fryslân kleur!’

 

Onze ambities

We vertalen ons droombeeld naar 3 ambities die leidend zijn voor de agenda waar we aan werken en voor onze samenwerking met partners. Daarbij gebruiken we 2030 als ijkpunt.

 • Klimaataanpak
  Fryslân ligt in 2030 op schema om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen: dat wil zeggen dat we in Fryslân een reductie van de CO2-uitstoot van 49% ten opzichte van 1990 hebben bereikt. Daarbij zijn er maatregelen genomen om ons beter aan de klimaatveranderingen aan te passen en om minder schade voor mens en natuur te laten optreden. Er is breed draagvlak voor de te nemen maatregelen en gedeeld eigenaarschap als het gaat om de energietransitie. Kansen die de transitie met zich meebrengt pakken we op. Hiervan profiteert de gehele Friese samenleving.
 • Herstel biodiversiteit
  De trend van de dalende achteruitgang van de biologische diversiteit in Fryslân willen wij in 2030 tot staan brengen. We zetten ons in om wonen, werken en recreëren in balans te brengen met de natuur, zodat er een samenhangend en gezond (eco)systeem ontstaat met een hoge diversiteit aan typische landschappen met bijbehorende soorten. Er zijn in Fryslân veel en samenhangende maatregelen genomen waardoor we de achteruitgang van de biodiversiteit tot staan hebben gebracht en de weg naar herstel hebben ingeslagen.
 • Behoud en ontwikkeling omgevingskwaliteit
  Wij wonen, recreëren en werken in 2030 in een zodanige mooie provincie, dat de Friese burger trots is op zijn leefomgeving en dat deze omgeving toekomstbestendig, veilig, gezond en aantrekkelijk is. De Omgevingskwaliteit van Fryslân is zodanig sterk en duurzaam, dat zij geen problemen kent met zaken als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Wij zien deze onderwerpen als een kans.