Onze ambities

Onze ambities

De FMF heeft drie ambities die leidend zijn voor de agenda waar we aan werken en voor onze samenwerking met partners. Daarbij gebruiken we 2030 als ijkpunt.

 
 

  • Klimaataanpak
    Fryslân ligt in 2030 op schema om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen: dat wil zeggen dat we in Fryslân een reductie van de CO2-uitstoot van 49% ten opzichte van 1990 hebben bereikt. Daarbij zijn er maatregelen genomen om ons beter aan de klimaatveranderingen aan te passen en om minder schade voor mens en natuur te laten optreden. Er is breed draagvlak voor de te nemen maatregelen en gedeeld eigenaarschap als het gaat om de energietransitie. Kansen die de transitie met zich meebrengt pakken we op. Hiervan profiteert de gehele Friese samenleving.
  • Herstel biodiversiteit
    De trend van de dalende achteruitgang van de biologische diversiteit in Fryslân willen wij in 2030 tot staan brengen. We zetten ons in om wonen, werken en recreëren in balans te brengen met de natuur, zodat er een samenhangend en gezond (eco)systeem ontstaat met een hoge diversiteit aan typische landschappen met bijbehorende soorten. Er zijn in Fryslân veel en samenhangende maatregelen genomen waardoor we de achteruitgang van de biodiversiteit tot staan hebben gebracht en de weg naar herstel hebben ingeslagen.
  • Behoud en ontwikkeling omgevingskwaliteit
    Wij wonen, recreëren en werken in 2030 in een zodanige mooie provincie, dat de Friese burger trots is op zijn leefomgeving en dat deze omgeving toekomstbestendig, veilig, gezond en aantrekkelijk is. De Omgevingskwaliteit van Fryslân is zodanig sterk en duurzaam, dat zij geen problemen kent met zaken als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Wij zien deze onderwerpen als een kans.