215 hectare nieuwe natuur in Fryslân

11 februari 2015

215 hectare nieuwe natuur in Fryslân

Logo - Provincie FryslanVoor het realiseren van haar natuurdoelen heeft de provincie Fryslân haar oog laten vallen op 215 hectare grond om in te richten voor de natuur. Deze gronden maken deel uit van de Friese Natura 2000-gebieden, of grenzen hieraan. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het strategieplan voor de aankoop. De uitvoering van dit plan gaat meteen van start.

De betreffende Natura 2000-gronden liggen in de Aldegeaster Brekken, de Snitser Mar, de Fluezen en de Morra. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Binnen het Friese merengebied behoort 5.766 hectare tot dit netwerk. Hiervan is 5.606 hectare in bezit van overheden en natuurbeheerders. De provincie Fryslân wil nu ook de resterende 160 hectare bij de natuurgebieden voegen.

Foto 2 Vistrap MeulereedExtra watergebieden

De nieuwe gronden zijn grotendeels bedoeld om extra watergebieden voor vogels aan te leggen. Naast de 160 hectare in de genoemde gebieden wil de provincie hiervoor ook 55 hectare aan omliggende gronden inrichten. De grens van de Natura 2000-gebieden ligt namelijk vaak op de oever, waar het moeilijk is om extra water te realiseren. Dit is wel goed mogelijk in de percelen net buiten die begrenzing.

kievitdig9Boer als natuurbeheerder

Er zijn verschillende manieren om de gronden bij de natuurgebieden te voegen. Een ervan is het aankopen van de betreffende grond door de provincie. Daarnaast kunnen boeren die eigenaar willen blijven van het gebied, zelf als natuurbeheerder optreden. Ook is het denkbaar dat percelen hierbij tegelijkertijd een agrarische functie houden.

Natuurpact

De aankoopplannen van provincie Fryslân komen voort uit het Natuurpact van 2013. Hierin hebben het rijk en de provincies afgesproken om samen te werken aan diverse en aantrekkelijke natuur in Nederland. Zo willen zij het aantal dier- en plantensoorten in stand houden en de waterkwaliteit verbeteren.