Aanleg van zonneparken stuit op veel hindernissen

8 februari 2016

Aanleg van zonneparken stuit op veel hindernissen

zonneweideDe samenleving is nog onvoldoende voorbereid op grootschalige veranderingen door zonneparken, vindt de Friese Milieu Federatie. Directeur Hans van der Werf roept in de LC van afgelopen zaterdag dorpen, overheden en andere organisaties op om initiatieven te ontplooien en beletsels op te ruimen. Hij wijst op hobbels waarmee de Enerzjy Koöperaasje Garyp kampt.

Die coöperatie, die een groot veld met 27.000 panelen wil aanleggen, leek de gemeente torenhoge bedragen te moeten betalen aan leges. Goed overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel heeft de leges voor de bouwvergunning spectaculair naar beneden gebracht, zegt voorzitter Gjalt Benedictus. Geen honderdduizenden euro’s, zoals het aanvankelijk leek, maar slechts 250 euro.

“En no moatte wy it noch iens wurde oer de ozb’’, zegt hij. Die zou 25.000 tot 30.000 euro per jaar bedragen. Met netwerkbeheerder Liander is de coöperatie in de slag over aansluitingen. Mogelijk is een nieuwe ontsluitingskabel nodig vanaf een verdeelstation in Burgum, waarvoor de coöperatie 0,5 miljoen euro moet neertellen. Terwijl er op minder dan 100 meter van de beoogde zonneweide al een middenspanningskabel ligt. Benedictus vindt dat de samenleving voor die kosten moet opdraaien. “Dat moatst sosjaliseare.’’ De overheid moet volgens hem de regels aanpassen zodat de aanleg van velden met zonnepanelen makkelijker wordt.

Bedrijventerreinen
“Myn angst is dat goede inisjativen de nekke omdraaid wurdt’’, zegt Van derWerf van de Friese Milieu Federatie. Hij maakt zich zorgen over de hobbels die ‘Garyp’ moet nemen. Ook is hij beducht voor tegenstand uit de landbouwhoek als zonneparken geprojecteerd worden op productiegrond.

Hij pleit daarom voor plaatsing op bedrijventerreinen. “We moatte it gesprek oangean oer goede plakken. De impact fan enerzjy op it lânskip is in gegeven. Dat is net te negearjen. Oer fyftich jier sil it Fryske lânskip der oars útsjen’’, zegt hij. Van der Werf verwacht vooral verandering door zonne- en windparken en minder door alternatieve teelten als olifantengras en lisdoddes.

Hij noemt de aanpak van de gemeente Heerenveen interessant. Die bij elk dorp ruimte wil scheppen voor een zonneweide. Volgens Van der Werf moet echter niet de overheid het initiatief nemen, maar bewonersgroepen zelf. De overheid moet een ondersteunende rol spelen. Het ministerie van Economische Zaken zit ook op die toer. “Dy siket de dialooch. Dat is in revolúsje yn de romtlike oardening. It moat fan ûnderop.’’

“It is pionieren by de bank, by de oerheid en by Liander’’, zegt Benedictus van de Enerzjy Koöperaasje Garyp. Bestaande regels en gebruiken bemoeilijken de realisatie van zonneparken. “Mar it giet hjir wol troch.’’