Actie op Afsluitdijk: Friesland gooit kansen in het water

17 november 2014

Actie op Afsluitdijk: Friesland gooit kansen in het water

Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Platform Duurzaam Fryslân gooien vanmiddag om 16.15 uur midden op de Afsluitdijk bij  Breezanddijk met groot materieel 500 miljoen euro in het water van het IJsselmeer. Beide organisaties zijn tegen de aanleg van een groot windpark in het IJsselmeer en voor de plaatsing van windmolens op land. Hiermee kunnen honderden miljoenen euro’s bespaard worden.

Vanavond starten de hoorzittingen van Provinciale Staten over de plannen voor windenergie in Fryslân. Maandagavond en dinsdagavond kunnen inwoners van Fryslân hun mening geven over het voorstel van Gedeputeerde Staten: een windpark van 350 MegaWatt in het IJsselmeer en een park van 36 MegaWatt bij de kop van de Afsluitdijk. Bij Heerenveen zijn twee reservelocaties. Op 17 december zullen Provinciale Staten een besluit nemen over het voorstel.

Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Platform Duurzaam Fryslân willen dat het IJsselmeer, als Blauwe Hart van Nederland, open blijft voor natuur en recreatie. Ze zien kansen voor windenergie op land en pleiten ervoor om het advies van de Commissie Winsemius/Fryslân foar de Wyn  verder uit te werken.

Gang van zaken tot nu toe
Het voorstel in het Coalitie Akkoord van 2011 van de provincie Fryslân om een groot windmolenpark in het IJsselmeer te realiseren, een groot park op de kop van de Afsluitdijk en een park bij Heerenveen stuitte op veel verzet.  Fryslân foar de Wyn – een initiatiefgroep van omwonenden, Friese Milieu Federatie en windondernemers – heeft met steun van de Provincie een jaar lang geïnventariseerd waar windenergie op land realiseerbaar is. Dit was een intensief proces met veel gesprekken met  zowel voor- als tegenstanders van windenergie. Deze inventarisatie leverde veel informatie over concrete mogelijkheden voor windenergie op land op.

De commissie Winsemius heeft vervolgens op basis van al die informatie een advies opgesteld: een behoorlijk deel van de windopgave van Friesland kan gerealiseerd worden op het land.

Gedeputeerde Staten heeft tot ieders verbazing op 28 oktober besloten om het advies Winsemius niet op te volgen en terug te keren naar het eerdere coalitieakkoord en nagenoeg de hele windopgave van 530,5 MW in het IJsselmeer te realiseren.

Kansen laten liggen
De provincie Friesland laat aldus Het Blauwe Hart en Platform Duurzaam Fryslân kansen liggen:

  • De kans om samen met haar bewoners tot goede plannen te komen waar de gemeenschap van profiteert.
  • De kans om de Friese kust mooi en open te houden en te ontwikkelen tot een plek van internationale kwaliteit, waar men van kan blijven genieten.
  • De kans om oude turbines te saneren en het landschap op te ruimen wordt niet benut.
  • De kans met windenergie op land 500 miljoen euro aan maatschappelijke kosten te besparen wordt in het IJsselmeer gegooid. Met zoveel geld kunnen heel veel andere duurzame projecten in Fryslân worden gerealiseerd.

Het Samenwerkingsverband van het Blauwe Hart bestaat uit de volgende partijen:  It Fryske Gea, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Flevo-landschap, Sportvisserij Nederland, IJsselmeervereniging  i.s.m. de Friese Milieu Federatie.
Platform Duurzaam Fryslân bestaat uit ideële en commerciële turbine-eigenaren in Fryslân:  Feriening fan Fryske Doarpsmûnen, Noordenwind, Vereniging tot Collectief Bezit Windmolens in Noord-Nederland en Vereniging van Windturbine-Eigenaren in Friesland.