Als start van het proces worden voor initiatiefnemers twee “informatieavonden” georganiseerd.

23 januari 2014

Als start van het proces worden voor initiatiefnemers twee “informatieavonden” georganiseerd.

Uit de diverse media heeft u kunnen vernemen dat “Fryslân foar de Wyn” van start gaat.

De afgelopen maanden hebben het Comité Hou Friesland Mooi (CHFM), de Friese Milieufede­ratie (FMF) en het Platform Duurzaam Friesland (PDF) intensief overlegd over een manier om op een goede manier beslissingen te nemen over de toekomst van windenergie in Fryslân. Uitkomst van dat overleg is dat de drie partijen een gezamenlijk Plan van Aanpak hebben opgesteld en dat nu met steun van Gedeputeerde Staten van Fryslân uitvoeren onder de naam “Fryslân foar de Wyn”.

Hieronder treft u een beknopte samenvatting aan van “Fryslân foar de Wyn”.

Op  www.fryslanfoardewyn.nl  staat uitgebreide informatie.

Voor initiatiefnemers worden verder twee informatieavonden georganiseerd:

Dinsdag 28 januari

Van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur

Hotel de Valk, Franeker  (Hertog van Saxenlaan 78 , www.tulipinnfraneker.nl )

Via deze link kunt u zich aanmelden (In verband met catering graag even aanmelden)

Woensdag 29 januari

Van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur

Van der Valk Hotel Sneek, (Burgemeester rasterhofflaan 1 , www.hotelsneek.nl  )

Via deze link kunt u zich aanmelden(In verband met catering graag even aanmelden)

Het doel van de informatieavonden is om u als initiatiefnemers te informeren over het proces van “Fryslân foar de    Wyn”.

Daarnaast kunt u hier ook uw eigen opmerkingen of bedenkingen bij dit proces kwijt aan de Regiegroep.

Het programma voor deze informatieavonden is als volgt:

 • In een plenaire bijeenkomst licht de Regiegroep  het voorgenomen proces verder toe.
 • Hierop volgt een ronde voor vragen uit de zaal.
 • Na een korte pauze kunnen individuele initiatiefnemers zich nog apart melden voor een nader gesprek met de Regiegroep over zaken die zij graag in vertrouwelijke sfeer met de Regiegroep willen wisselen.

‘Van harte welkom’

We roepen  ondernemers, dorpen en organisaties  die initiatieven hebben van harte op om deze avond(en) te bezoeken.  Voor  vragen,  toelichting en een goede start. Maar ook om met andere initiatieven en initiatiefnemers  in contact te komen. Die contacten  en samenwerking zijn  essentieel.

In het kader van “Fryslan foar de Wyn” kunnen initiatiefnemers (ondernemers, dorpen, organisaties) samen laten zien dat mogelijk is om op een verantwoorde manier plannen te maken voor windenergie in Fryslân zodat er op een eerlijke manier rekening wordt gehouden met alle belangen: van natuur en milieu, van omwonenden, van de bevolking in het algemeen en van de initiatiefnemer zelf.

Het is de oprechte overtuiging van CHFM, FMF en PDF dat de aanpak die zij voorstellen niet alleen veel sneller tot resultaat zal leiden, maar ook een beter resultaat zal opleveren – voor alle partijen. Het betrekken van de belanghebbenden in een open en eerlijk proces is de beste manier om draagvlak te verwerven en draagvlak is een essentiële voorwaarde om vooruit te komen.

Als het lukt, heeft Fryslân ook landelijk iets bijzonders gepresteerd.  Fryslân legt immers niet alleen ruimtelijke reserveringen vast, maar heeft voor die reserveringen ook nog eens projecten met draagvlak bij de Friese bevolking, bij Friese natuur- en milieuorganisaties en bij Friese windondernemers.

Korte samenvatting:

Doel: Het ontwikkelen van een breed gedragen voorstel voor locaties van nieuwe windparken in Fryslân op basis van een proces dat zoveel mogelijk uitgaat van, en rekening houdt met de belangen; van natuur, landschap en milieu; van omwonenden en van onder­nemers.

Stappen en tijdlijn Van “Fryslân foar de Wyn”:

 • 17 januari – 31 maart invullen format door initiatiefnemers
 • 1 – 30 april aanvullingen mogelijk op ingeleverde formats
 • 1 mei – 30 juni regiobijeenkomsten en raadpleging.  Initiatiefnemers kunnen plan niet wijzigen, wel reactie geven n.a.v. de uitkomst van de raadpleging
 • 1 juli – 31 september uitwerking scenario’s door commissie van advies
 • Oktober: Regiegroep levert rapport in bij Gedeputeerde staten

Belangrijk voor initiatiefnemers:

 • Initiatieven leveren benodigde informatie en voldoen zo goed mogelijk aan randvoorwaarden
 • Initiatieven kunnen eigen kansen vergroten door in te steken op aspecten die zijn genoemd in de documenten aanpak en randvoorwaarden, zie website
 • Alleen het format en de stippenkaart(en) op de website, rest van bijlagen blijft desgewenst vertrouwelijk
 • Iedereen kan plannen indienen en iedereen kan bezwaar maken en/of suggesties of randvoorwaarden aandragen.
 • Regiegroep inventariseert. Adviescommissie maakt scenario’s. Provincie beslist.
 • We gaan voor verantwoord proces om als Fryslân zelf tot 530,5 MW te komen. Nut en noodzaak discussie is geen onderdeel van het proces.

Voor uitgebreide informatie zie  www.fryslanfoardewyn.nl

We zien er naar uit u te begroeten op de informatie avonden, Regiegroep “Fryslân foar de Wyn”,

Johannes Houtsma  van Platform Duurzaam Fryslân

Albert Koers  van Stichting Hou Fryslân Mooi

Hans van der Werf  van de Friese Milieu Federatie

Tel.nr.  058 5853730