Belangenclubs: stappen voorwaarts in veenweide

22 januari 2018

Belangenclubs: stappen voorwaarts in veenweide

Foto: Provincie Fryslân

Linkse oppositiepartijen mopperen, maar vertegenwoordigers van natuur en landbouw zien voortgang in het lastige veenweidevraagstuk. Het moet sneller en het moet op grotere schaal. De bescherming van het verdwijnende Friese veenweidegebied gaat een aantal partijen in provinciale staten niet snel genoeg. Woensdag hebben ze het er weer over. Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie staat er anders in. “Wij krije it tempo der no yn.’’ Hij is content met wat hij ziet als vorderingen: er is onderzoek, er zijn experimenten en de belangrijkste sectoren zitten met elkaar om tafel. En dat in een paar jaar tijd, na een periode van vier decennia waarin niks gebeurde.

Geart Benedictus, vertegenwoordiger van een zevental landbouworganisaties, wijst naar de Deelen. “Alle boeren sitte oan de keukentafel. Dat is al in enoarme stap. Mei Deltakommisssaris Wim Kuiken sis ik: ‘Liever twintig keer om tafel dan een
keer opleggen’.’’ De boeren nemen niettemin een geharnaste positie in. “Ieder heeft recht op ongestoord genot van zijn eigendom’’, citeert Benedictus een door het Europese mensenrechtverdrag EVRM beschermd grondrecht. De consequenties zijn duidelijk. Anderen – lees: de politiek – kunnen niet zomaar aan dat eigendom komen. “Dan moat der flankearjend belied wêze of kompinsaasje’’, zegt hij. “Mar dêr giet it de lânbou net om. Hja wolle buorkjen bliuwe.’’

Er is wel een alternatief, voegt hij zakelijk toe: uitkopen. Voor de ongeveer vijfhonderd bedrijven in dát deel van het veenweidegebied dat de provincie zoveel mogelijk wil behouden, vergt dat 1 tot 3 miljard euro, zegt hij voor de vuist weg. Van
der Werf ziet nog een ander beginsel: “De vervuiler betaalt.’’ Dan komt de rekening bij de landbouw te liggen.

Volgens Van der Werf werken landbouw en natuur goed samen in het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF), met daarin ook een vertegenwoordiging van de provincie en Wetterskip Fryslân. De FMF-directeur vindt het prima dat er een knip gekomen is tussen maatregelen voor de eerste paar jaar en de periode na 2019. De resultaten van metingen en experimenten, bijvoorbeeld om water hoger en gelijkmatiger in de grond te verspreiden, kunnen na 2019 dienen om op grotere schaal aan de slag te gaan. Benedictus merkt op: “It giet yn de feangreide net om it wetterpeil in de fearten, mar om it wetter ûnder it meanopperflak.’’

De actualiteit in Friesland zal volgens beiden een slinger krijgen door nieuwe dynamiek die van buiten komt: door het kabinet gesteunde maatregelen om de CO2-uitstoot in het veenweidegebied fors terug te dringen. Ze zien daar kansen.
Ze waarschuwen dat op papier in korte tijd een grootschalige aanpak kan worden uitgestippeld, maar dat de uitvoering daarvan enkele tientallen jaren zal vergen.

D66-statenlid Sietze Schukking waarschuwt voor financieel moeras
Statenlid Sietze Schukking (D66) vreest dat de provincie in een financieel en juridisch moeras terechtkomt door zich te committeren aan het platform Bestjoerlik Oerlis Feangreide. Het gevaar is volgens hem dat daarmee ook een landbouwplan voor
schadevergoeding wordt omarmd. Ingrepen in het veenweidegebied kunnen economisch negatief uitpakken voor boeren. Als de provincie dat moet compenseren, kan dat volgens Schukking jaarlijks in de tientallen miljoenen euro’s gaan lopen.

Bron: Leeuwarder Courant van 22 januari, artikel geschreven door Atze Jan de Vries