Berltsum laat Fryslân zoemen

9 april 2014

Berltsum laat Fryslân zoemen

Bloeiende bloemen, zoemende bijen, fladderende vlinders, iedereen is enthousiast over een kleurrijke omgeving met een uitbundig  planten- en dierenleven. Het is mooi om te zien, aantrekkelijk om in te wandelen én nuttig bovendien, want bijen en insecten zijn onmisbare schakels in de voedselketen.

bloemenveld

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging en de Friese Milieu Federatie willen samen met gemeentes, lokale organisaties en bewoners een provinciebreed netwerk van bloeiende bijen- en vlinderweides tot stand brengen. Onbenutte gronden zoals braakliggende bedrijventerreinen en woningbouwlocaties zijn bijzonder geschikt om, in ieder geval tijdelijk, omgetoverd te worden tot bloemrijke weides. Iedereen kan om zich heen zien dat nu honderden hectares van dit soort terreinen onbenut liggen. Voor Fryslân schat de werkgroep deze oppervlakte op 1500 hectare, waarvan een groot deel in aanmerking kan komen voor dit doel.

Het aantal soorten planten en dieren gaat de laatste jaren steeds verder achteruit; dit geldt vooral ook voor de bijenstand. Bijen leven van nectar en stuifmeel . Door aanleg van bloemrijke bijenweides kunnen we de soortenrijkdom weer de goede kant op helpen. Door de samenwerking met scholen, lokale organisaties en omwonenden willen we ook de omgeving betrekken en natuur dichterbij de mensen brengen.

Op 11 april zetten de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en de Friese Milieu Federatie de eerste stap met de gemeente Menameradiel en Stichting Berlikumer Belangen; op de Pôlle in Berltsum wordt een proefproject ingezaaid. Met het proefproject doen we ervaring op met aanleg, beheer en kosten en met het betrekken van omwonenden. Ook voor andere gemeenten willen we zichtbaar maken wat de mogelijkheden zijn.

Wethouder van Asperen zal het signaal geven voor een feestelijke aftrap door de kinderen van de basisscholen De Fûgelsang en Lyts Libben. Musicerende “bijen” verlenen hun medewerking.

Programma

14.15 aftrap door Dhr. Hans van der Werf   (directeur FMF)Dhr. Matthé van Hout   (namens Nederlandse Bijenhouders vereniging afdeling Leeuwarden en het dorp   Berltsum)Dhr. Marten  van Asperen (wethouder Menameradiel)

 

14.30 inzaaien door kinderen basisscholen obs Lyts Libben en cbs De Fûgelsang
15.00 einde  
 
  Nadere informatie: Paul van der Vegt, Friese Milieu Federatie, tel. 058 2890303/06 40252267

Matthé van Hout, Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afd. Leeuwarden / het dorp Berlikum, tel. 0518 461449