Beroep aangetekend bij Raad van State tegen bestemmingsplan ‘it Soal’

14 februari 2013

Beroep aangetekend bij Raad van State tegen bestemmingsplan ‘it Soal’

De Stichting tot Behoud Natuur en Landschap Nijefurd en de Vogelwacht Workum e.o. hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan ‘it Soal’. Onlangs is door de Raad van de nieuwe gemeente Sudwest Fryslan het bestemmingsplan ‘it Soal’ goedgekeurd. Wij, de Stichting en de Vogelwacht, zijn het er over eens dat er op It Soal iets moet gebeuren. Het is voor ons alleen onbegrijpelijk dat, ondanks alle ingediende zienswijzen, inspraakbeurten en correspondentie aangaande dit bestemmingsplan, de gemeente uitsluitend formeel en niet inhoudelijk heeft gereageerd. Het huidige beroep bij de Raad van State is daar helaas dan ook een consequentie van. Ook de Provincie heeft haar taak met betrekking tot dit bestemmingsplan niet serieus genomen.

Natuurtoets

In de voorbereiding tot dit bestemmingsplan hebben de ondernemer en de gemeente onderzoeken laten verrichten. Eén van die onderzoeken, de Natuurtoets, door onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga kent een groot aantal leemten. Dit is niet alleen onze mening, maar ook die van een groot aantal ter zake kundigen, o.a. de Rijksuniversiteit Groningen. Zij hebben al jarenlang veel onderzoek in dit gebied verricht en missen essentiële zaken in de rapportage. Volgens het rapport van Altenburg en Wymenga zou de natuur en de ecologische waarde van het gebied nauwelijks schade of hinder van de ontwikkelingen ondervinden. Altenburg en Wymenga geven zelf aan dat ze in het broedseizoen niet eens in het gebied voor onderzoek zijn geweest. Om maar één van de leemten te noemen. Ook de provincie had met betrekking tot de ‘Natuurtoets’ haar bedenkingen moeten hebben. Een provincie die weidevogelbeheer zo hoog in haar vaandel heeft en daarvoor allerlei besluiten en regels opstelt, laat pal tegen een Natura 2000 gebied een parkeerterrein/bedrijventerrein aanleggen. Helaas is dit van provincie wege niet gebeurd.

Is iedereen wel wakker?

Wij blijven en zijn altijd bereid geweest tot constructief overleg, maar dat kan niet van één kant komen. De gemeente Sudwest Fryslan heeft inmiddels aangetoond dat er wat hun betreft in deze zaak uitsluitend eenrichtingsverkeer is. Alle argumenten die aangedragen zijn, legt de gemeente ijskoud naast zich neer. Voorzien van niet relevant en weinig tot niets zeggend commentaar. Wij zien ons dan ook genoodzaakt om alle ons beschikbare legale middelen te gebruiken om een aanpassing in het bestemmingsplan te bewerkstelligen. Wij zijn ons heel wel bewust dat de ondernemer moet renoveren en dat zoiets bepaalde offers met zich mee brengt. Die offers worden al meer dan voldoende gebracht in de rest van het bestemmingsplan, maar het gebied tussen de Suderseeleane en de Workumerwaard dient een buffergebied te blijven en daar passen absoluut geen nieuwe parkeerterreinen in, laat staan een “bedrijventerrein” met daarop een botenberging. Een botenberging met alle activiteiten van dien tegen de verste grens van het natuurgebied, met het nodige hoge schaamgroen, lichtbronnen op masten, zo ver als maar mogelijk van het water verwijderd met zelfs nog een optie voor een tweede loods (een botenloods hoort o.i. dicht op het water of bij een haven gebouwd te worden). Er zullen nog meer vergunningen verleend moeten worden, waar wij gezamenlijk onze visie over zullen geven. Wij zullen er kritisch naar kijken en maken ons hard om natuur en natuurwaarden zoveel mogelijk te handhaven. Want daarvoor komen onze gasten naar dit gebied!

De Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd en de Vogelwacht hebben samen, naast het beroep, een voorziening met betrekking tot het bestemmingsplan aangevraagd zodat er nog niets beschadigd kan worden alvorens de Raad van State uitspraak heeft gedaan. De Stichting en de Vogelwacht betreuren het dat het zo moet.