Besluit provincie Fryslân over windmolens bedroevend

19 december 2014

Besluit provincie Fryslân over windmolens bedroevend

Persbericht

Van het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart

18 december 2015

Besluit provincie Fryslân over windmolens bedroevendlogo het blauwe hart

 

Het besluit van Provinciale Staten van Friesland om wederom onderzoek te doen naar windmolens op en nabij de Afsluitdijk is bedroevend.Zij negeert de resultaten van Fryslân foar de Wyn en legt de oproep van natuurorganisaties en de watersportrecreatie om zo min mogelijk windturbines te plaatsen in het IJsselmeer naast zich neer. Ook negeert ze de uitspraak van de Minister om de Afsluitdijk nu niet mee te nemen in de zoeklocaties.

 

Fryslân foar de Wyn
De provincie heeft een jaar de tijd gegeven aan de zoektocht naar alternatieve locaties onder de vlag van Fryslân foar de Wyn, een coalitie van vertegenwoordigers van de windsector, natuur- en milieuorganisaties en omwonenden. Tussen de partijen was er consensus over de vraag of er mogelijkheden zijn voor windenergie op land. Met het besluit van Provinciale Staten is het voorstel opzij gelegd en kiest men een geheel eigen koers die nergens toe leidt.

Afsluitdijk is geen realistisch alternatief

De Provinciale Staten willen onderzoek laten doen naar windenergie op en nabij de Afsluitdijk. De natuurorganisaties vinden de Afsluitdijk geen realistisch alternatief. In het verleden is hier veelvuldig onderzoek naar gedaan. Vanwege de effecten op natuur- en landschapswaarden is dit alternatief terzijde gelegd.

Risico’s effecten IJsselmeer zijn groot

Mocht uiteindelijk blijken dat het plan op de Afsluitdijk geen doorgang zal vinden, dan zal de Rijksinpassingsprocedure voor het grote windturbinepark in het IJsselmeer starten. Het risico dat dit plan uiteindelijk ook zal afvallen is hoog. Het Blauwe Hart is als voormalig Zuiderzeegebied, het grootste laaglandmeer van West-Europa en is aangewezen als een te beschermen natuurgebied van Europees belang. De toetsing van een windmolenpark is daarom streng en nog onvoldoende onderzocht.

Integrale benadering voor windenergie het Blauwe Hart

Wij vinden de handelswijze van de Provincies rond het Blauwe Hart bedroevend. Zij zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, maar komen niet tot een integrale afweging voor wat betreft de plaatsing van windturbineparken in het IJsselmeergebied. Voorlopig kijkt iedere Provincie naar zijn stukje in het IJsselmeer en maken zo het Blauwe Hart het windputje van Nederland!

Dit persbericht wordt ondersteund door:

Friese Milieu Federatie

Waddenvereniging

Stichting Natuur en Milieu