Bijdrage van 12,5 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds voor innovatieprojecten

23 maart 2023

Bijdrage van 12,5 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds voor innovatieprojecten uit het Friese Veenweideprogramma

Het landelijk kennisprogramma NL2120 heeft 12,5 miljoen euro gereserveerd voor een innovatieboerderij in polder de Hegewarren en voor coöperatief veenweidelandgoed het Akkrumer Goedland. Beide zijn innovatieprojecten uit het Friese Veenweideprogramma 2021-2030, waarin inwoners, ondernemers, organisaties en overheden samen nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor de landbouw in harmonie met natuur en klimaat. Het geld is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds.

In beide projecten wordt onderzoek gedaan naar nieuwe en rendabele vormen van landbouw en landgebruik bij hogere grondwaterstanden. Polder de Hegewarren is het eerste veengebied waar met zittende grondeigenaren afspraken zijn gemaakt over een andere inrichting van het gebied. Dit biedt ruimte voor experimenten met inrichting en nieuwe vormen van landbouw. Het Akkrumer Goedland is een coöperatief landgoedbedrijf waarin ondernemers en bewoners leren hoe ze collectief invulling kunnen geven aan landbouw en andere verdienmodellen in harmonie met natuur en klimaat.

Het kennisprogramma NL2021 zal beide projecten wetenschappelijk volgen en monitoren. Bijvoorbeeld door te meten wat de effecten van inrichtingsmaatregelen en economische activiteiten zijn op CO2, stikstofuitstoot, biodiversiteit en ook wat de maatregelen doen met het verdienvermogen in het gebied.


Innovatie in eigen achtertuin
Beide projecten zijn onderdeel van het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Hierin werken provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de Friese veenweidegemeenten, landbouw-, natuur- en recreatiepartijen samen aan opgaven in het veenweidegebied. De leden van het Bestjoerlik Oerlis Feangreiden zijn tevreden met de toekenning.  Gedeputeerde van de provincie Fryslân Douwe Hoogland: “Ik ben erg blij dat we samen met een brede coalitie tot zo’n mooie samenwerking zijn gekomen. Met de plannen dragen we bij aan kennis en ervaring voor de nodige transitie in het landelijk gebied. ”

Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie: “Natuur is een belangrijke basis voor een toekomstbestendige inrichting van het veenweidegebied. In Fryslân lopen we daarmee voorop. Een voorbeeld daarvan is Valuta voor Veen, maar ook de aanpak in de gebiedsprojecten. Met deze bijdrage van het Groeifonds kunnen we projecten versnellen en opschalen.”

Ook Geart Benedictus, vertegenwoordiger van de landbouw in het BOF is tevreden met deelname aan het kennisprogramma: “Om in de komende decennia een rendabele melkveehouderij op een natuurlijke manier te laten samengaan met alle opgaven die er zijn is veel nodig; innovatie, onderzoek en creatieve inbreng van ondernemers. Nu kunnen we samen met experts en onderzoekers op grote schaal kennis opdoen in onze eigen achtertuin.”


Kennisprogramma NL2120
NL2021 is een samenwerkingsprogramma waarin overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen werken aan praktisch toepasbare nature-based oplossingen voor opgaven op het gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen. Het kabinet maakte onlangs bekend dat het 110 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds wil investeren in het onderzoeksprogramma NL2120.

Het programma richt zich op oplossingen die aansluiten bij de natuurlijke kenmerken van het water- en bodemsysteem. Focus ligt op onderzoek en praktijkproeven bij deltasteden (hoe bescherm je kusten en delta’s tegen overstromingen in harmonie met het landschap) en veengebieden. Omdat deze problemen wereldwijd spelen, bieden ze de meeste kans  op export van kennis en bedrijvigheid. Het ontwikkelen van nieuwe Nederlandse verdienmodellen is een belangrijk doel van het Nationaal Groeifonds.