Commissie Winsemius aan de slag

3 juli 2014

Commissie Winsemius aan de slag

Medio juli start de Commissie van Advies onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius met de beoordeling van windenergieplannen die zijn ingediend in het kader van Fryslân foar de Wyn. De samenstelling van de commissie is inmiddels definitief. Uitgangspunt bij de samenstelling van de Commissie is dat zij deskundig is op het gebied van: landschap, natuur, ruimtelijke ordening, bewonersparticipatie en de (bedrijfs)economische aspecten van windenergie. Daarnaast hebben de leden geen persoonlijk belang bij enig windenergieproject of -initiatief in Fryslân.

Voorzitter Pieter Winsemius: “Fryslân foar de Wyn is een bijzonder proces waarbij windenergie-initiatieven in alle openheid zijn geïnventariseerd en besproken. Afgelopen maanden heb ik gezien dat er ook weerstand bij de bevolking ontstaat. Niettemin verwacht ik dat we door goed te kijken naar de belangen van zowel omwonenden, natuur, landschap en windsector kunnen komen tot gedragen voorstellen om invulling te geven aan de windopgave van 530,5 MW die het Rijk met Friesland heeft afgesproken. Samen met de andere leden zal ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid kijken naar wat er mogelijk is, rekening houdend met de diverse belangen”.

 

Opdracht Commissie van Advies
De Commissie van Advies gaat de geselecteerde projectvoorstellen  beoordelen op hun inhoudelijke  kwaliteiten en draagvlak. Ze gaat op basis van deze beoordeling voorstellen  maken voor Gedeputeerde Staten hoe Fryslân in 2020 kan beschikken over 530,5 MW aan opgesteld vermogen windenergie. Zij houdt daarbij rekening met informatie die door de initiatiefnemers is aangedragen, informatie afkomstig uit de regiobijeenkomsten, de digitale enquête op de website en een telefonische enquête die het draagvlak bij omwonenden gaat meten.* Ook worden alle plannen inhoudelijk getoetst aan mate waarin ze voldoen aan de randvoorwaarden van FFDW. Deze toetsing vindt plaats door een ingenieursbureau. Tot slot neemt de commissie ook de technische aspecten zoals vlieghoogte, radarbeperkingen, inpassing in het elektriciteitsnet en andere technische en wettelijke randvoorwaarden mee.

 

Planning
De Commissie van Advies komt uiterlijk eind september 2014 met haar eindrapport. Begin oktober ontvangen Gedeputeerde Staten het eindrapport van de Commissie van Advies en het eindrapport van de Regiegroep voor verdere provinciale besluitvorming.

De samenstelling van de Commissie is als volgt:

  1. Pieter Winsemius (voorzitter) was lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en minister van VROM
  2. Jandirk Hoekstra, directeur H+N+S,  bureau voor landschapsarchitectuur
  3. Douwe Monsma, biologisch akkerbouwer en windmoleneigenaar.
  4. Hans van der Vlist, oud-directeur-generaal Milieu op VROM; betrokken bij uitvoering Energieakkoord (SER)
  5. Menno van Dijk, oprichter THNK – School of Creative Leadership en voormalig  firmant bij McKinsey & Company
  6. Ytsen Strikwerda (wooncorporatie Elkien; oud-directeur Doarpswurk)
  7. Henk Kroes (oud directeur it Fryske Gea en oud-voorzitter van de Vereniging de Friesche Elf Steden)

*Tot 3 juli werd alle binnengekomen informatie verzameld en doorgegeven aan de Commissie van Advies. Vanaf 3 juli begint de Commissie van Advies met de besluitvorming. Brieven of informatie die later binnenkomt zal mogelijk niet meer meegenomen worden in deze besluiten.

 

Voor meer informatie: www.fryslanfoardewyn.nl