Deltaplan biodiversiteit: gezamenlijke aanpak voor herstel van de natuur  

19 december 2018

Deltaplan biodiversiteit: gezamenlijke aanpak voor herstel van de natuur  

Een brede maatschappelijke beweging presenteert vandaag hun unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De partijen zijn van mening dat dat de achteruitgang van  biodiversiteit onacceptabel is  en dat daarvoor een gezamenlijke aanpak nodig is om de achteruitgang te keren. De deelnemers zijn kennisinstituten, natuur- en landbouworganisaties, zuivelbedrijven en een bank. De partijen willen laten zien dat door betere samenwerking vanuit een gedeelde stip op de horizon het verschil gemaakt kan worden voor een rijkere natuur. Deze partijen nodigen anderen uit om aan te sluiten. Want alleen samen kan de biodiversiteit worden hersteld.

Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie, is blij met het Deltaplan “Een goede biodiversiteit is essentieel voor de mens en dier. Ook in Fryslân moeten we aan de slag om de achteruitgang van de biodiversiteit in deze provincie tegen te gaan. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. We willen daarom graag het Deltaplan naar de Friese situatie vertalen, bijvoorbeeld via een campagne voor het herstel van de biodiversiteit waar we nu gezamenlijk aan werken.”.

Ook vanuit de provincie Fryslân is men enthousiast, zo stelt gedeputeerde Johannes Kramer: “Ik bin bliid dat sa’n protte organisaasjes harren krêften bondele ha om yn ‘e slach te gean mei it werstel fan bioferskaat. Dit is ek in wichtich punt foar de provinsje. Dêrom stypje we ferskate inisjativen dy’t hjiroan bydrage, lykas de lânboudeal bioferskaat. By in deltaplan allinnich kin it net bliuwe, no moatte we mei de organisaajes en it Ryk yn petear gean om it ferskaat te fersulverjen”.

Natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte zijn van groot belang voor biodiversiteit in Fryslân, want natuur kent geen scherpe grenzen. Voorbeelden hiervan zijn de wilde insecten die gewassen bestuiven en weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de berm van een weg. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een berm vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staan ambitieuze doelstellingen en concrete acties. Voorbeelden hiervan zijn het verbinden van natuurgebieden met landbouwgebieden, het creëren van gunstige omstandigheden voor planten en dieren in de landbouw. Ook wordt voorgesteld om in het bevorderen van biodiversiteit als eis te stellen bij de inrichting van bestaande en nieuwe gebieden zoals woonwijken en bedrijventerreinen en bij het beheer door overheden zoals in bermen en in wijken.

Klik hier om het Deltaplan te downloaden

Klik hier om een vraag & antwoord te downloaden met veelgestelde vragen