Download hier de presentatie van Theo Vogelzang

Download hier de presentatie van Theo Vogelzang

In Fryslân is al een tijdje een discussie aan de gang over veranderingen in de landbouw. Overheden, de burger, allemaal willen ze graag dat de boer meer boert in harmonie met de natuur. Het is echter de vraag wie deze transitie gaat betalen. Wordt alles bij de boer neergelegd of zijn er ook andere nieuwe verdienmodellen mogelijk?

Spreker tijdens de Groenlunch was Theo Vogelzang, onderzoeker aan de Wageningse Universiteit. Hij gaat ging op hoe de landbouw in Fryslân er in de toekomst uit zou kunnen zien. Hij ging in op mogelijke verdienmodellen ondermeer gericht op het veenweidegebied. Naar zijn mening kan natuurinclusieve landbouw in de veenweidegebieden de sleutel vormen voor een duurzame toekomst voor landbouw en landschap.

Klik hier om de presentatie (pdf) te downloaden