Energie Samen: Lokaal eigendom bij zonne- en windprojecten

Energie Samen: Lokaal eigendom bij zonne- en windprojecten

5 mei, 2020

Het klimaatakkoord van Parijs is omgezet in een Nederlandse opgave voor een transitie van fossiele naar duurzaam opgewekte energie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied, waarbij gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom van de productie in de lokale omgeving (burgers en bedrijven).” Het streven naar die eigendomsverhouding is een algemeen voornemen voor 2030. Daarbij staat die 50% voor eigendom, zeggenschap en profijt van de te realiseren energievoorziening.

Dat lokaal eigenaarschap vraagt ook om toegankelijkheid tot kennis. Daarom heeft Energie Samen onder andere het document ‘Lokaal eigendom in beleid’ samengesteld. Wat betekent lokaal eigenaarschap precies en wat betekent dat voor de gemeentes? Hierbij is gebruik gemaakt van aanwezig kennis en ervaring bij coöperaties en gemeentes. Dit document kan helpen om een beter beeld te vormen van lokaal eigenaarschap, het belang van energiecoöperaties en het borgen van draagvlak. Dat vereist mogelijk een andere vorm van samenwerking zodat initiatieven en verantwoordelijkheden duurzaam en veilig naar die lokale gemeenschappen kunnen worden verlegd. Daarvoor is niet alleen ondersteuning nodig bij de start van energiecoöperaties en de ontwikkeling van hun productie-eenheden/duurzame bronnen, maar ook bij het beheer, de doorontwikkeling en de borging ervan in de lokale gemeenschappen. Door samen te werken met de gemeentelijke overheden wordt er vanuit onderop een professionele en gedragen aanpak van de energietransitie bevorderd.

De Participatiecoalitie in Fryslân vertegenwoordigt door de Friese Milieu Federatie en Ús Koöperaasje heeft het document samengesteld. Eventuele vragen over het document horen wij graag. Want de ontwikkeling van duurzame bronnen voor en door de lokale Mienskip doen we met elkaar: samen komen we verder!

Download het document