Energieakkoord vraagt nu om actie

9 september 2013

Energieakkoord vraagt nu om actie

Vrijdagmiddag 6 september ondertekenden De Natuur en Milieufederaties samen met een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties, werkgevers, werknemers en overheden het SER-Energieakkoord. Het akkoord is een noodzakelijke stap naar een duurzame energievoorziening. Wel tonen de doorberekeningen van de Planbureaus aan dat er nog wel wat moet gebeuren om de doelstelling voor energiebesparing te halen. De Natuur en Milieufederaties blijven het proces dan ook kritisch volgen en gaan aan de slag om lokaal uitvoering te geven aan het Energieakkoord.

De Natuur en Milieufederaties zijn tevreden dat er nu gezamenlijke doelen en uitgangspunten liggen om te komen tot een duurzame energievoorziening. Het is niet alleen een inspanningsverplichting, maar vooral een resultaatverplichting. De Planbureaus waarschuwen echter terecht dat we ons niet rijk moeten rekenen. Het maatregelenpakket is nog niet voldoende om de doelstellingen voor energiebesparing te halen. Ook op andere punten moeten maatregelen verder worden uitgewerkt. Juist daarom is het zo belangrijk dat de aangestelde borgingscommissie zo snel mogelijk aan de slag gaat.

Lokale uitwerking

De uitwerking van het Energieakkoord vraagt ook een grote inzet op lokaal niveau. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor De Natuur en Milieufederaties. Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie: “Ons provinciale Servicepunt Hier Opgewekt kent een groot netwerk van Friese initiatieven die lokaal werken aan energiebesparing en duurzame energie. Tijdens de onderhandelingen hebben we stevig ingezet op het creëren van goede omstandigheden voor deze initiatieven, en met resultaat. Zo hoeven mensen die samen zonne-energie willen opwekken op een ander dak, voor langere periode 7,5 cent per kWh minder energiebelasting te betalen over hun opgewekte stroom. Daarnaast dragen we vanuit ons Servicepunt bij aan de doelstelling om 300.000 woningen per jaar energiezuiniger te maken.”

Energieakkoord: een flinke stap vooruit

Dit Energieakkoord is een behoorlijke stap naar een samenleving waarin we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En het biedt op korte termijn al kansen voor Friesland.
Hans van der Werf: “Bij het tot stand komen van het Energieakkoord zijn 40 organisaties intensief betrokken geweest, waaronder het bedrijfsleven, de energiesector en De Natuur en Milieufederaties (o.a. Friese Milieu Federatie). Het akkoord heeft vergaande consequenties voor ons energiebeleid niet alleen vanuit de inhoud, maar ook omdat er een gemeenschappelijke marsroute is ontwikkeld. We willen van een maatschappij die nu nog afhankelijk is van gas en olie naar een maatschappij die gebruik maakt van duurzame energie. Bovendien gaan we als  samenleving minder energie gebruiken dan nu het geval is en duurzaam groeien met respect voor onze omgeving.”
“Voor alle duidelijkheid: het akkoord is een eerste, maar uiterst belangrijke stap. Het feit dat we als duurzaamheidsbeweging een volwaardig  gesprekpartner zijn, is een teken voor een schonere toekomst. Uiteraard moet er nog veel meer gebeuren. Niettemin bevat het akkoord ingrediënten waar we verder mee kunnen, zoals:

·Er is zicht op de wijze waarop de doelstelling van 16% duurzaam wordt bereikt. Dat zal niet in 2020 zijn maar in 2023. Vanuit de milieufederaties vinden wij dat een realistische aanname. 16% duurzaam gaat plaatsvinden langs de lijn van energiebesparing (1,5% jaarlijks voor alle sectoren) en duurzame energieopwekking, waaronder windenergie op zee en op land. De laatste tien jaar boekten we drie procent vooruitgang rond duurzame energie, de komende tien jaar wordt dat vier keer zoveel: twaalf procent!

·In 2023 is er 4.450 MW wind op zee gerealiseerd: er komen tien jaar lang jaarlijks drie nieuwe windmolenparken  bij ter grootte van het nu al bestaande Amaliapark, 23 kilometer uit de kust van IJmuiden, van 120 MW.

·In 2020 staat er 6.000 MW wind op land met aandacht voor draagvlak en participatie. Met al deze windmolens wordt genoeg energie opgewekt om alle Nederlandse  huishoudens van stroom te voorzien! Voor Friesland betekent dit dat we heel snel aan de slag moeten gaan om 530,5 MW aan windenergie te realiseren.

·De vijf zwaar vervuilende kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten, de laatste per 1 juli 2017. In ruil hiervoor wordt vanaf 2016 de kolenbelasting afgeschaft.

·Mensen die samen zonnepanelen willen realiseren op een dak van een gebouw in de buurt, hoeven voor een langere periode 7,5 cent per opgewekte Kilowattuur minder energiebelasting te betalen over de opgewekte stroom. Dit biedt grote kansen voor lokale gemeenschappen en dorpen in Friesland om samen aan de slag te gaan met zonne-energie. Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie ondersteunen deze lokale initiatieven.

·Er wordt stevig geïnvesteerd in energiebesparing: woningbouwcorporaties krijgen vier jaar lang 100 miljoen euro om woningen te isoleren en huizenbezitters kunnen goedkope leningen krijgen voor woningisolatie uit een speciaal fonds.

Dit is naar onze mening een evenwichtig pakket. Misschien is niet op alle punten zoveel vooruitgang geboekt als de milieufederatie zou willen. Niettemin heb ik de hoop dat we over een paar jaar kunnen zeggen dat er sprake is van een historisch akkoord en dat we van onze huidige achterstand in Europa op het gebied van duurzame energie  een voorsprong hebben gemaakt.”