Festival versus Natuur

13 mei 2016

Festival versus Natuur

Voor elk festival moet er een ecologische beoordeling worden uitgevoerd om te bepalen of de biodiversiteit niet wordt verstoord. Nu leven er in de Groene Ster verschillende beschermde diersoorten, precies waar het festival Promised Land dit weekend gaat plaatsvinden. De Friese Milieu Federatie (FMF) vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met deze beschermde diersoorten.

Onderzoek
Ecologisch onderzoek- en adviesbureau Altenburg en Wymenga heeft veldonderzoek gedaan in het gebied de Groene Ster. De conclusie was dat het terrein geschikt is voor het festival. De FMF is van mening dat deze conclusie onvoldoende is onderbouwd. Voor het onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Er heeft daarnaast slechts een oriënterend veldbezoek plaatsgevonden. Hierbij is er niet goed onderzocht wat de effecten zijn van Promised Land op de natuur en wordt er niks gedaan aan monitoring. Een oriënterend onderzoek is niet voldoende. Daarom is het raadzaam om meerdere uitgebreide onderzoeken uit te voeren.

Vogels20160511_172709
Precies bij het festivalterrein zijn ooievaars aanwezig in het geplaatste ooievaarsnest. Ooievaars zijn niet alleen in het broedseizoen, maar het hele jaar door beschermd. Hier zou rekening mee gehouden moeten worden, Er wordt niks gedaan om de nesten te beschermen, wat in strijd is met de zorgplicht zoals beschreven in de Flora- en faunawet. Wel is er een melding gedaan door een particulier via Wildlife Crime op: https://melden.natuurverstoring.nl/.

Bij het aan het water grenzende gebied is er ook niet gekeken naar watervogels. Het is mogelijk dat deze vogels nog laat in het seizoen aan het broeden zijn. In het onderzoek staat niets over de aanwezigheid van nesten of de bescherming daarvan. Toch is het verplicht daar aandacht aan te besteden volgens de zorgplicht.

Vleermuizen
Ook vleermuizen hebben last van het festival. Door het vele lichtgebruik, waaronder laserlampen, raken vleermuizen gedesoriënteerd en maken zij niet meer gebruik van hun vertrouwde gebied. Het licht kan een grote invloed hebben op de streng beschermde meervleermuis. Er is voor deze vleermuissoort niet onderzocht of en wat het effect op de vleermuizen is geweest. Ook is er niet gekeken naar de bomen waarin de meervleermuizen verblijven. Terwijl uit het ecologisch onderzoek van Altenburg en Wymenga wordt gemeld dat er mogelijk diverse bomen in de Groene ster staan waarin deze vleermuizen zich vestigen.

Vissen
Uit onderzoek uit 2007 is gebleken dat vissen grote schade kunnen ondervinden van geluid. Laat nou net het festivalterrein aan het water liggen. In dit water kunnen zwaar beschermde vissoorten voorkomen, maar daar is door Altenburg en Wymenga geen onderzoek naar gedaan.

Muizen
In het ecologisch rapport van Altenburg en Wymenga wordt genoemd dat de waterspitsmuis in het gebied voorkomt. De tenten op het kampeerterrein zouden naast het leefgebied van deze muissoort worden geplaatst, waardoor er volgens Altenburg en Wymenga geen invloed op deze soort wordt verwacht. De waterspitsmuis kan gevoelig zijn voor verschillende factoren als: licht, lawaai en mensen. Negatieve gevolgen voor de beschermde waterspitsmuis zijn niet uit te sluiten.

De noordse woelmuis komt met zekerheid voor in de Groote Wielen, een gebied dat praktisch naast de Groene Ster ligt. Er bestaat dus een reële kans dat deze woelmuis leeft in het gebied waar Promised Land wordt gehouden. Er is op geen enkele wijze aangetoond dat de noordse woelmuis wel of niet te vinden is op het festivalterrein. Dit ondanks het feit dat de noordse woelmuis wordt beschermd en onder de Habitatrichtlijn valt.

Kosten
Het festival levert inkomsten voor de organisatoren, echter voor de gemeente zijn er kosten aan verbonden. De gemeente heeft namelijk de taak om het recreatiegebied te herstellen in oude staat. Ondanks dat de festivaleigenaren hun financiële bijdrage leveren aan het herstel van het gebied, blijft er toch een bedrag over voor de gemeente.

Alternatieven
Het is niet onze bedoeling het festival Promised Land af te schaffen, maar er kan wel worden gekeken naar andere locaties. Het festivalterrein is al verplaatst in de Groene Ster, aangezien het voorheen gebruikte gebied onvoldoende is hersteld. Het festival grenst aan een Natura 2000-gebied en er loopt een Ecologische Verbindingszone vlak langs. Ook grenst het festivalterrein aan de natuur in de Ecologische Hoofdstructuur. Wanneer een Natura 2000-gebied effecten van buiten het gebied ondervindt, dan moet daar onderzoek naar plaatsvinden. Indien er effecten zijn op de Natura 2000- doelstellingen, dan moeten deze effecten worden voorkomen. Daaronder wordt ook verstaan het aanwijzen van een andere locatie.

EHS.Groene.Ster

Auteur: Mickey Tromp
Foto’s:   Mickey Tromp
Kaart:    Provincie Fryslân