FMF vraagt om acute stillegging zonnepark Oosterwolde

FMF vraagt om acute stillegging zonnepark Oosterwolde

De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft de Rechtbank Noord-Nederland verzocht om per direct de werkzaamheden voor de aanleg van een zonnepark bij Oosterwolde op te schorten. Hiertoe heeft de FMF een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze aanvraag is gehonoreerd en de zaak wordt donderdag 5 december behandeld.

Onomkeerbare gevolgen
De aanvraag voor een voorlopig voorziening volgt op een eerder ingesteld beroep  tegen de verleende omgevingsvergunning voor het zonnepark in Oosterwolde. Dit beroep is nog niet behandeld. De werkzaamheden zijn echter wel al gestart. Het gaat daarbij om werkzaamheden met onomkeerbare gevolgen. Door graafwerkzaamheden worden beschermde kwaliteiten van het gebied onherstelbaar beschadigd.  Tevens zorgen de werkzaamheden voor extra stikstofbelasting op de nabijgelegen zeer stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen. Hiervoor is geen ontheffing verleend.

Voorlopige voorziening
Gezien het spoedeisende karakter heeft de FMF een voorlopige voorziening ingediend. Verzoek aan de rechtbank is om de werkzaamheden per direct op te schorten. Dit  in afwachting van het oordeel van de rechtbank over het eerder ingediende bezwaar van de FMF.

Gelegenheidsplanologie
Het beoogde zonnepark is met 51 hectare (77 voetbalvelden) het grootste park in Fryslân tot nu toe. De FMF is van mening dat de belangen voor het landschap, cultuurhistorie en de bewoners nauwelijks zijn meegenomen in de locatiebepaling voor het zonnepark. De enige reden voor de huidige locatiekeuze is dat twee partijen elkaar tegenkomen: een ontwikkelaar op zoek naar grond en een grondeigenaar die grond beschikbaar wil stellen voor zonne-energie. Arnoud de Vries van de FMF: “Er is hier sprake van gelegenheidsplanologie”. Eerder heeft de FMF al een reactie gestuurd op de conceptplannen, overleg gevoerd met de gemeente en een zienswijze tegen de omgevingsvergunning ingediend. Al deze inspanningen hebben niet geleid tot enige wijziging van het plan. Daarom voelt de FMF zich genoodzaakt hiertegen in beroep te gaan. Arnoud de Vries: “Met dit  beroep willen wij de wijze van uitvoering van dit plan aan de orde stellen met het oog op de ontwikkeling van andere toekomstige parken. Zeker gezien de omvang van dit park heeft deze een voorbeeldwerking voor vele andere plannen.  Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het landschap, de cultuurhistorie en de inwoners bij de uitvoering van dergelijke plannen.”