FMF ziet kansen voor uitvoering Klimaatakkoord

FMF ziet kansen voor uitvoering Klimaatakkoord

Met het vandaag door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord zet Nederland een wezenlijke stap vooruit in het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. De Friese Milieu Federatie (fmf) is van mening dat we hiermee aan de slag kunnen en ook moeten. De grootste kansen ziet de fmf bij het opwekken van duurzame energie, het verduurzamen van woningen en gebouwen en het terugdringen van de CO-uitstoot in het veenweidegebied en de landbouw.

Na ruim anderhalf jaar ligt het eerste klimaatplan op tafel. Veel partijen staan in de startblokken om aan het werk te gaan met de uitvoering. De fmf is van mening dat het van het allergrootste belang is dat er duidelijkheid is voor bedrijven, burgers en overheden als het gaat om de aanpak van de klimaatafspraken. We staan aan de vooravond van een grote verbouwing: mensen willen én moeten aan de slag. En daar ligt nu een basis voor. De fmf wil geen tijd meer verliezen en wil nu lokaal aan de slag om de klimaatdoelen te helpen realiseren en versnellen. Het akkoord bevat daarvoor goede handvaten.

Er zijn goede afspraken over participatie en lokaal eigendom van wind en zon voor burgers in het akkoord opgenomen. Uitgangspunt bij energieopwekking op land is dat 50 procent van de opwekking in lokaal eigendom komt. Daar kunnen omwonenden en lokale energiecoöperaties van profiteren. Tevens wordt het draagvlak van de energieopwekking vergroot. De fmf verwacht dat de provincie Fryslân en gemeenten nu ook zo snel mogelijk starten met de Regionale Energie Strategie Fryslan (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit zoals zonneweides en windmolens en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Participatie van de omgeving zal voor de fmf een belangrijk uitgangspunt zijn.

Hans van der Werf van de fmf: ‘In Fryslân zien we ook kansen op het gebied van natuur en landbouw. Een mooi voorbeeld hiervan is het versnelt vernatten van veen in natuurgebieden. Door de oxidatie van veen komt er namelijk CO vrij. In heel Nederland wordt er jaarlijks 7 Mton uitgestoten uit het veen, een hoeveelheid vergelijkbaar met 2 (kleine) kolencentrales. Een oplossing is om de grondwaterstand te verhogen waardoor er CO-uitstoot wordt voorkomen en de natuur zich kan herstellen: een win-win. Voor de aanpak van de veenweidegebieden is er maar liefst 276 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen we in grote gebieden in Fryslân het grondwaterpeil gaan verhogen en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. We hebben voor deze maatregel stevig gelobbyd’.

Waar moet het beter?
Op een aantal punten heeft de fmf nog wel vraagtekens bij het akkoord. Zo maakt het kabinet keuzes die niet consistent zijn of de energietransitie in de weg staan. Het kabinet kiest voor een aanzienlijke hoeveelheid CO₂ die met subsidie onder de zee mag worden opgeslagen. De bedragen die naar deze dure ‘tijdelijke’ oplossing gaan, kunnen beter worden besteed aan het voorkomen van CO₂-uitstoot zoals energiebesparing. Ook serieuze investeringen in fiets en openbaar vervoer ontbreken. Voor effectief klimaatbeleid is het belangrijk dat de overheid betrouwbaar is en kiest voor een echte omslag naar een duurzame samenleving. Dit betekent dat het kabinet alles uit de kast moet halen om aan de rechterlijke Urgenda-uitspraak te voldoen: geen futiliteiten als het aanmoedigen van radiatorfolie, maar doeltreffende en serieuze maatregelen.