Friese Milieu Federatie wil zoveel mogelijk Friezen van de wind laten leven

21 maart 2012

Friese Milieu Federatie wil zoveel mogelijk Friezen van de wind laten leven

De Friese Milieu Federatie juicht het standpunt van de provincie Fryslân toe om burgers financieel te laten participeren in de toekomstige Friese windmolenparken. Het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân wil op deze wijze de opbrengsten van windenergie zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de lokale/regionale economie en bijdragen aan duurzaamheidsdoelstelingen van gemeenten en/of dorpen*. De FMF vindt dat ieder dorp in die nieuwe Friese windmolenparken zijn eigen windmolens moet kunnen bouwen. “We willen zoveel mogelijk Friezen van de wind laten leven en roepen op tot het vormen van lokale windenergie-coöperaties waar zoveel mogelijk burgers lid van kunnen worden”, aldus directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie. “Dan zie je straks waar je eigen duurzame energie vandaan komt. Bovendien strijken de burgers zelf de winst op die ze dan weer bijvoorbeeld in het eigen dorp of in een mooie groene leefomgeving kunnen investeren.”

Friesland wil binnen de drie geplande nieuwe windmolenparken 400 megawatt aan vermogen opwekken. “Dit vermogen kan voor een groot deel door Friese windmoleneigenaren opgewekt worden”, aldus Van der Werf. Hij is van mening dat de Friese lokale windenergie-coöperaties zich moeten verenigen in een belangenbehartigingsorganisatie – bijvoorbeeld met als naam Fryske Wynkrêft – die ondersteuning biedt vanaf de ontwikkeling van windenergieprojecten tot aan de verkoop van de stroom aan de eindgebruiker. De provincie Fryslân zal gevraagd worden om dit voorstel mee te nemen in het ontwikkelen van de plannen voor de windmolenparken.

Draagvlak

De provincie Fryslân is momenteel bezig met een milieuonderzoek naar drie mogelijke windmolenparken in Fryslân: langs de Afsluitdijk in het IJsselmeer, op de kop van de Afsluitdijk en op een bedrijventerrein bij Heerenveen. De Friese Milieu Federatie vindt dat bij het in beeld brengen van de effecten nadrukkelijk moet worden gekeken naar de betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke organisaties. Nu wordt er naar de mening van de Federatie te weinig naar het maatschappelijk draagvlak gekeken van de drie gekozen locaties. Het risico bestaat dat er in een later stadium van de procedure veel weerstand tegen de windmolens zal ontstaan.

De Friese Milieu Federatie deelt de opvatting van het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân dat het draagvlak voor windenergie vergroot kan worden als een grotere groep inwoners van Fryslân baat heeft bij windenergie*. Dit zou kunnen door financiële participatie in de nieuwe windmolenparken. “Wij roepen de provincie en betrokken gemeenten dan ook op om lokale windenergie-coöperaties concrete mogelijkheden te bieden om eigenaar te kunnen worden van windmolens in de nieuwe windmolenparken en de opbrengsten te investeren in eigen dorp of wijk. Heel Fryslân wordt er dan beter van.” Samen met Doarpswurk en het Platform Duurzaam Fryslân gaat de Friese Milieu Federatie het plan om zoveel mogelijk Friezen van de wind te laten leven binnenkort bespreken met de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest Fryslân.

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie, tel. 06-83488188.

*Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Structuurvisie Windbeleid Fryslân, Gedeputeerde Staten van Fryslân, maart 2012. Deze nota is als bijlage bijgevoegd evenals het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport.