Friese natuur- en milieuorganisaties willen Top over aanpak windenergie provincie Fryslân

30 november 2012

Friese natuur- en milieuorganisaties willen Top over aanpak windenergie provincie Fryslân

Gang van zaken windenergie onder de maat

De Friese natuur- en milieuorganisaties hebben een brandbrief naar het dagelijkse bestuur van de provincie Fryslân gestuurd. De groene organisaties vinden de wijze waarop het provinciebestuur omgaat met windenenergie onder de maat. De druppel die de emmer deed overlopen, was de aankondiging van gedeputeerde Konst afgelopen woensdag dat de provincie zich in gaat zetten voor maximaal 525 megawatt aan windenergie in plaats van 400 megawatt. Deze aankondiging vond plaats net nadat de inspraak op de structuurvisie Windstreek was afgelopen. Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie: “Wij zijn in beginsel voor windenergie, maar op deze wijze halen we de duurzaamheidsdoelstellingen nooit. We roepen de provincie op om met alle betrokkenen een Topconferentie over windenergie te houden waarop afspraken gemaakt kunnen worden over een aanpak voor windenergie met draagvlak onder de bevolking.”

De Friese natuur- en milieuorganisaties zijn voorstanders van windenergie. Wel moet er sprake zijn van goede landschappelijke inpassing en draagvlak bij burgers en maatschappelijke organisaties. De natuur- en milieuorganisaties hechten grote waarde aan een gedragen beleid voor windenergie juist omdat windenergie een zeer gevoelig onderwerp is in Fryslân.

FMF directeur Hans van der Werf: “Het afgelopen jaar zijn de natuur- en milieuorganisaties geconfronteerd met een provinciaal windmolenbeleid waarin participatie van onderop en het creëren van draagvlak niet meer aan de orde zijn. In de provinciale structuurvisie windenergie staan bijvoorbeeld zoeklocaties voor windmolens waarvan bekend is dat deze niet op draagvlak kunnen rekenen. Dit heeft veel boze reacties in de kranten en 1000 inspraakreacties van gemeenten, organisaties en inwoners van Fryslân opgeleverd. Bovendien hebben twee Friese gemeenten zich kritisch geuit over het door de provincie gevoerde proces.”

Nu worden de natuur- en milieuorganisaties opnieuw met een voldongen feit geconfronteerd, namelijk het aanbod van de provincie Fryslân aan het Rijk om voor 525 megawatt aan windenergie in haar provincie te plaatsen. Tot nu toe was sprake van 400 megawatt. “Deze manier van werken is voor de natuur- en milieuorganisaties frustrerend. Wij  verwachten tevens een toenemende druk om tot plaatsing van windmolens in het IJsselmeer over te gaan. Een locatie die de natuur- en milieuorganisaties in Friesland vanwege de effecten op natuur en landschap niet zien zitten.”

Hans van der Werf: “We dringen er dan ook op aan, voordat het te laat is, om het tot nu toe gevoerde proces met onmiddellijke ingang stop te zetten en van onderop een zorgvuldig proces te starten. Met het houden van een Topconferentie over windenergie kan de provincie een duidelijk signaal geven dat zij samen met burgers en maatschappelijke organisaties de schouders onder het windenergiebeleid in Fryslân wil zetten.”

 

Nadere informatie wordt graag verstrekt door directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie (06-83488188).