Friese partijen werken samen aan toekomstig waterbeheer

21 november 2016

Friese partijen werken samen aan toekomstig waterbeheer

pb16_34-fbwkWetterskip Fryslân, 24 Friese gemeenten, Vitens en de provincie Fryslân slaan nogmaals de handen ineen in het Fries Bestuursakkoord Waterketen. Alle partijen ondertekenen vandaag dit akkoord. De ambitie is om samen op zoek te gaan naar slimme en betaalbare oplossingen voor het watersysteem, waardoor het waterbeheer voor nu en in de toekomst wordt veiliggesteld.

 
Betaalbaar én goed beheer van het water in Fryslân is in het belang van iedereen. We willen droge voeten en schoon water tegen zo laag mogelijke kosten. En een aantrekkelijk landschap waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Tegelijkertijd vraagt klimaatverandering om extra investeringen. Bijvoorbeeld in het verbeteren van de rioleringen, bij de aanleg van nieuwe woonwijken, het afkoppeling van regenwater en bij het verbeteren van dijken, oevers en kaden met als doel dat het water sneller weg kan.

 
Klimaatverandering
Eén van de samenwerkingsdoelen is dorpen en steden beter bestand te maken tegen bijvoorbeeld hevige regenbuien en periodes van droogte. Nu en in de toekomst. Egbert Berenst, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân: ‘De uitdagingen van klimaatverandering, waterkwaliteit en duurzaamheid zijn groot. Wij willen samen aan het watersysteem werken, om het klaar te maken voor de toekomst. Inwoners kunnen daarbij helpen door bijvoorbeeld tegels in de tuin te vervangen door planten. Of een regenton te gebruiken voor het opvangen van water voor de tuin. Maar ook het gebruik van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen is een mooie manier om mee te helpen aan de verbetering van de waterkwaliteit.’

 
Isabelle Diks, wethouder gemeente Leeuwarden vult aan: ‘Wateroverlast is niet voor honderd procent te voorkomen, daarom willen we hierover in gesprek met inwoners. Ook worden er uitdagende projecten voor scholieren bedacht om ze te laten ervaren dat het watervak een prachtig beroep is met toekomstperspectief. En we gaan op zoek naar slimme oplossingen voor de Waddeneilanden om in de zomer minder water te gebruiken. Dit is waar het bestuursakkoord zich onder meer voor inzet.’

 
Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK)
Sinds 2011 werken de waterpartijen samen in het FBWK. De plannen voor het samenwerkingsverband bestrijken vijf jaar, daarom is een nieuw bestuursakkoord ondertekend voor de komende vijf jaar (2016 – 2020). Het FBWK is een samenwerking van 24 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Vitens en de provincie Fryslân. De watercyclus begint bij Vitens die uit grondwater drinkwater maakt en dit bezorgt bij huishoudens en bedrijven. De gemeenten transporteren het vervuilde water via het rioolstelsel naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Provincie Fryslân verleent de vergunningen voor grondwaterwinning voor drinkwater.