Fryslân foar de wyn: een nieuwe aanpak

18 november 2013

Fryslân foar de wyn: een nieuwe aanpak

Drie organisaties die zich met radicaal andere belangen en invalshoeken bezig houden met windenergie, hebben de koppen bij elkaar gestoken en samen een plan van aanpak ontwikkeld voor de toekomst van windenergie in Fryslân.

De Friese Milieu Federatie, die altijd gaat voor meer duurzaamheid en het behoud van milieuwaarden, het Platform Duurzaam Fryslân, de samenwerkende exploitanten van windturbines, en het Comité Hou Friesland Mooi, de groep die opkomt voor het landschap en de belangen van omwonenden, zijn er in geslaagd om samen een modus te vinden waarlangs de provinciale opdracht om 530,5 MW windenergie te installeren, kan worden bereikt. Het gaat hierbij niet alleen om een plan van aanpak voor de inrichting van het besluitvormingsproces, maar de organisaties zijn ook bereid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering ervan.

De voorgestelde aanpak is gericht op het realiseren van meer windenergie op land dan het nu geïnstalleerde vermogen, en dat met minder turbines dan er nu her en der in Fryslân te zien zijn.

En dan in niet al te grote clusters geplaatst op daartoe aan te wijzen meerdere geschikte locaties. Het gaat hierbij dus niet alleen om opschaling, maar tegelijk om opschoning van het landschap.

Daarnaast vinden de organisaties het van belang dat de realisatie ‘van onderop’ gebeurt, dus in nauw overleg met de bewoners en organisaties in de streek. Verder moeten de mensen die in de buurt van de turbines wonen en werken niet alleen geconfronteerd worden met de lasten van een windturbine in de nabije omgeving, maar ook met de lusten ervan. Met andere woorden, zij moeten gecompenseerd worden voor schade als waardevermindering van hun huizen en ze moeten mee kunnen profiteren van de opbrengst van de turbines.

Met een hier voorgestelde aanpak kan de provincie zonder dat van rijkswege wordt ingegrepen, haar doelstellingen realiseren en daarmee ook een evenwichtig beleid realiseren tussen wind op het IJsselmeer en wind op land.

In een brief van 12 november aan Provinciale Staten van Fryslân spreken Gedeputeerde Staten hun steun uit voor de plannen van de drie organisaties. Gedeputeerde Staten stellen daarin voor om voor het IJsselmeer met een structuurvisie te komen waarin ruimte voor 400 MW wordt gereserveerd en om voor windenergie op land een inventarisatie van de mogelijkheden te maken conform de voorstellen van het Comité Hou Friesland Mooi, het Platform Duurzaam Fryslân en de Friese Milieu Federatie. Eind 2014 moet er dan een plan voor heel  Fryslân op tafel liggen en kan er ook worden beslist over de verhouding tussen windenergie op land en in het IJsselmeer.

Logo platform duurzaam fryslân Hou Friesland Mooi Logo FMF klein