Geef lokaal geproduceerde windenergie een plek

16 juni 2016

Geef lokaal geproduceerde windenergie een plek

Windmolen Commissie van Advies Winsemius.

De provincie Fryslân heeft in haar net verschenen beleidsbrief Duurzame Energie haar aanpak voor de provinciale ambities voor duurzame energie gepubliceerd. Zij wil in 2025 minimaal 25% van de Friese energievraag duurzaam opwekken en wil in 2050 volledig onafhankelijk zijn  van fossiele brandstoffen. Deze ambities delen wij volledig. Fryslân heeft momenteel nu zo’n 9% duurzame energie. Er moet dus nog minimaal drie keer zoveel bij.  Daarom zullen we alles op alles moeten zetten om deze doelen te halen. Daarvoor moeten we inzetten op zon en biomassa én windenergie.

Het is daarom bijzonder dat de provincie Fryslân de ontwikkeling van windenergie aan banden legt. Met name de realisatie van lokaal geproduceerde duurzame windenergie wordt tegengehouden. Bijzonder, want het blijkt dat juist deze initiatieven op breed lokaal draagvlak kan rekenen. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde om de energietransitie mogelijk te maken. Het meest schrijnend voorbeeld van een project dat wordt tegengehouden  is de dorpsmolen Reduzum.

De dorpsmolen in Reduzum is net als veel andere dorpsmolens gefinancierd door de inwoners van Reduzum zelf. Begin jaren negentig besloten ze om samen hun eigen elektriciteit schoon te gaan opwekken. De dorpsbewoners zijn nog steeds erg blij met hun doarpsmûne. De molen heeft zichzelf in 8 jaar terugverdiend en daarna zelfs nog 61.000 euro opgeleverd dat geïnvesteerd is in het dorp. Zo kreeg de school zonnepanelen en de speeltuinen prullenbakken. Met dit principe liep Reduzum samen met vele andere dorps- en boerenmolens in Friesland landelijk voorop. Ze hadden een voorbeeldfunctie voor hoe we met duurzame energie om willen gaan. Nog steeds worden de Friese dorpsmolens in de rest van Nederland genoemd en geroemd.

De windmolen in Reduzum is nu aan het einde van zijn levensduur en het dorp wil graag een nieuwe molen. Ze krijgen echter nul op het rekest van de provincie. Vanwege politieke overwegingen heeft dit college ervoor gekozen om alle nieuwe windmolens in het IJsselmeer te plaatsen en de mogelijkheden voor vervanging van bestaande molens sterk te beperken. De inwoners van Reduzum staan niet alleen in hun strijd. De komende vijf jaar bereiken nog ruim 200 kleinere windmolens het einde van hun levensduur in Friesland, veel zijn in bezit van lokale boeren, anderen zijn in gezamenlijk eigendom. Dit is bijna twee derde van het huidige aantal windmolens in Friesland. Een groot deel zal de komende jaren worden afgebroken zonder dat er een nieuwe molen voor in de plaats komt door het sterk beperkende provinciale beleid. Daarmee zal het draagvlak dat langzaam is opgebouwd in deze gebieden ook verdwijnen. Met het restrictieve beleid van de provincie gooit zij het kind met het badwater weg. Dat is zonde, omdat we initiatieven zoals die van Reduzum hard nodig hebben om de provinciale doelstelling te halen. We gaan het niet alleen redden met de door de provincie geplande zonneweides en mestvergisters. Lokaal geproduceerde windenergie hebben we hard nodig.

Onze boodschap aan de provincie Friesland is simpel: Geef  lokaal geproduceerde windenergie een belangrijke plek in de uitvoeringsstrategie van de provincie, door windenergie initiatieven van energie coöperaties, burgers en boeren te steunen en de beperkende regels te schrappen.

Hans van der Werf, directeur Friese Milieufederatie
Josje Fens, campagneleider  Energie Greenpeace
Eric Douma, portefeuillehouder energie LTO

Geart Kooistra, voorzitter LTO Noord provincie Fryslân
Felix Olthuis, voorzitter PAWEX en REScoopNL, bestuurslid NWEA
Michiel Fornier, Emergya Wind Technologies
Dit artikel is op 16 juni geplaatst als Te Gast artikel in de Leeuwarder Courant