Geweld tegen roofvogels samen aanpakken

27 mei 2013

Geweld tegen roofvogels samen aanpakken

Het aantal meldingen van geweld tegen roofvogels is in Fryslân zorgwekkend. In 2012 kwamen er bij de regionale milieupolitie 122 meldingen binnen, in 2011 117. Nestverstoring en vergiftiging van roofvogels vormen de boventoon. Fryslân is daarmee koploper van alle provincies. Door het zetten van vallen met vergiftigd aas sterven naast roofvogels ook steeds meer dassen, vossen en andere aaseters. Alle aanleiding om dit probleem aan te pakken. Samen: overheden, burgers, belangengroepen en politie. Er komt een meldpunt waar iedereen terecht kan met informatie over geweld tegen deze dieren.

Alleen meer toezicht door de politie in het bos of het buitengebied is geen effectieve manier om het geweld tegen roofvogels en andere dieren aan te pakken. Het opsporen van de dader is ook maar een deel van de zaak. Een stevige aanpak vraagt daarnaast om educatie en voorlichting en een betere samenwerking tussen de betrokken partijen. Ook moeten deze partijen gezamenlijk meer aandacht besteden aan het voorkomen van deze criminaliteit. Het is veel effectiever om samen te kijken naar wat iedere partij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kan bijdragen om het aantal slachtoffers naar beneden te krijgen. Burgers kunnen alert zijn en de politie informatie verschaffen over verdachte dingen die ze zien.

Meldpunt

Op initiatief van het Centraal Veterinair Instituut, het Milieuteam Politie Noord-Nederland en de Friese Milieu Federatie en met ondersteuning van Vogelbescherming Nederland, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Bond van Friese Vogelwachten komt er daarom een meldpunt. De provincie Fryslân draagt hier € 20.000,- aan bij.
Het is de bedoeling dat het meldpunt dit jaar van start gaat en op termijn voor heel Nederland gaat gelden. Omdat in Fryslân het aantal meldingen het hoogst is en hier reeds een begin is gemaakt met het opzetten van een meldpunt voor roofvogels, start het meldpunt hier.
Bovendien floreert in deze provincie een goedlopend samenwerkingsverband, de Toezichtskringen Natuurhandhaving. Hieraan doen diverse handhavers mee, zoals Politie Noord-Nederland, provincie Fryslân, NVWA, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Sportvisserij Fryslân. Zij hebben de afgelopen jaren reeds veel ervaring opgedaan met de aanpak van geweld tegen roofvogels.

Voor meer informatie over het persbericht kunt u bellen met de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, tel. 058 – 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden op internet: www.fryslan.nl.
Voor meer informatie over het project Meldpunt vervolging roofvogels en overige fauna kunt u contact opnemen met de Friese Milieu Federatie, tel. 058-2890303