Gezamenlijke aanpak tegen lichtuitstoot op het platteland

14 april 2014

Gezamenlijke aanpak tegen lichtuitstoot op het platteland

De provincie Fryslân stelt voor 2014 en 2015 €100.000 subsidie beschikbaar om lichtuitstoot op het platteland te verminderen. Vooral kassen en melkveestallen stralen veel licht uit wat zorgt voor verlichting op het platteland. Sommige inwoners op het platteland vinden dit hinderlijk. De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor Friese gemeenten. Hiermee stimuleert de provincie de gemeenten om maatregelingen te treffen.
Lichthinder is op eenvoudige manieren aan te pakken. De meest eenvoudige is door het licht uit te doen. Het is niet noodzakelijk dat een koe altijd licht moet hebben. Een andere methode is om lampen af te schermen aan de kant die naar buiten straalt. Deze manieren om lichtuitstoot te verminderen bleken effectief in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Proef in Tytsjerksteradiel

In 2012 en 2013 is er een proef gehouden in de gemeente Tytsjerksteradiel. De proef wees uit dat met vrij eenvoudige maatregelen de lichtuitstoot met 80 tot 90 % gereduceerd wordt. Maar ook dat er 20% meer licht in de stal zelf ontstaat. 13 stallen maakten gebruik van de provinciale subsidie om de maatregelen uit te voeren. Deze aanpak bleek erg effectief. In ongeveer anderhalf jaar verminderden de bedrijven hun lichtuitstoot. In de meeste gevallen werd het energieverbruik verlaagd.

Initiatieven uit landbouwsector

Na de succesvolle aanpak In Tytsjerksteradiel is het van belang om een verdere aanpak van lichthinder te stimuleren. Maar ook om de opgedane ervaringen verder uit te rollen. Landbouwgedeputeerde Johannes Kramer: “It is moai om te sjen dat LTO Noord en de Friese Milieu Federatie tegeare mei harren Grinzer kollega’s sels ek ynisjativen hjirfoar nimme. De kombinaasje tusken in stimulâns fanút de oerheid en fanút de sektor sels moat neffens my in tsjuster plattelân opsmite”.