Groenlunch: Natte teelten voor het veen

Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen

 

Natte teelten voor het veen: verdienmodel of utopie?

 

Er is momenteel heel veel aandacht voor bodemdaling van de veengebieden in Nederland. Door het oxideren van veen komt er CO2 vrij en daalt de bodem. Provincies, waterschappen en het Rijk willen daarom bodemdaling tegengaan en hebben afspraken gemaakt over het vernatten van het veen. De vraag is of er naast de productie van melk ook andere verdienmodellen zijn in deze gebieden. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar natte teelten. Dit zijn (landbouw)gewassen die goed gedijen bij hoge grondwaterstanden zoals lisdodde, wilgenteelt en cranberryteelt. Maar is dit een goed alternatief voor boeren in de veenweidegebieden en is er voldoende afzetmarkt? Op dit moment wordt daar op verschillende plekken in Nederland onderzoek naar gedaan, onder andere in het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en in It Bûtenfjild (Better Wetter). Tijdens de groenlunch wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek tot nog toe en het perspectief voor de lange termijn.

Sprekers tijdens de Groenlunch zijn:

  • Eddy Wymenga (directeur Altenburg & Wymenga en initiatiefnemer Better Wetter)
  • Frank Lenssinck (Directeur/innovatiemanager Veenweiden Innovatie centrum tevens innovatiemanager Dairy Campus)