Grote vraagtekens bij 30% groei melkproductie

6 november 2014

Grote vraagtekens bij 30% groei melkproductie

De Friese Milieu Federatie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe plaatsen grote vraagtekens bij de in de “Visie Noord Nederland op verantwoorde, grondgebonden groei melkveehouderij” gesuggereerde groeiruimte van 30% extra melkproductie bovenop de in de afgelopen jaren al gerealiseerde noordelijke groei (7% meer melkvee sinds 2010). Dit staat in een brief die de FMF en NMFD aan het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân hebben gestuurd.

De Friese Milieu Federatie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn het van harte eens met het uitgangspunt van de provinciale besturen van Fryslân, Groningen en Drenthe dat de melkveehouderij grondgebonden moet zijn en blijven. “Alleen grondgebondenheid biedt naar onze mening de mogelijkheid om de melkveehouderij zich geleidelijk te laten ontwikkelen in de richting van een duurzaam kringloopbedrijf. Als grondgebondenheid wordt losgelaten ten gunste van mestverwerking dan wordt deze koers ook losgelaten. Dan dreigt de melkveehouderij – mede door schaalvergroting – naast het maatschappelijk draagvlak, haar onderscheidende positie ten opzichte van de intensieve veehouderij te verliezen.”

De FMF en de NMFD onderschrijven ook het belang van ondersteuning vanuit de provincie gericht op verdere verduurzaming en van acties en maatregelen, zoals het voer- en vee-spoor, die leiden tot vermindering van de huidige fosfaatdruk en stikstofemissies, het bevorderen van de weidegang en natuur-inclusieve landbouw.

De FMF en de NMFD pleiten voor een meer kwalitatieve groei waarin niet alleen de liters melk maar de combinatie van economisch en ecologisch gezonde melkveebedrijvigheid centraal komen te staan.

Lees hier de brief  die de FMF en de NMFD aan het dagelijks bestuur van de provincie hebben gestuurd.