Hans van der Werf: ‘Duidelijke aanpak energietransitie’

1 november 2018

Hans van der Werf: ‘Duidelijke aanpak energietransitie’

In het Friesch Dagblad van 31 oktober staat een interview van Theo Klein met onze directeur Hans van der Werf.  De FMF-directeur maakt duidelijk het onbegrijpelijk te vinden dat de overheid niet veel harder doorpakt met de energietransitie.

 

 

 

Nu volgt het interview uit het Friesch Dagblad:

Gezien de gevolgen van de klimaatopwarming vindt Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie, het onbegrijpelijk dat de overheid niet veel harder doorpakt. Tegelijk poldert hij zelf ook geregeld mee in de zoveelste vergadering.

Hij voelt zich een man van actie. Maar hij ontkomt er niet aan de komende weken weer mee te praten aan de diverse klimaattafels over de invulling van het Nederlandse klimaatakkoord.

,,Hoe taai de gesprekken en onderhandelingen vaak zijn, bij die gesprekken heb je wel invloed.” Tegelijk staan er wat betreft het klimaat steeds meer seinen op rood en beseft hij dat de tijd van praten voorbij is. ,,Steeds meer deskundigen twijfelen nu al of we de klimaatopwarming onder de twee graden kunnen houden. En het Klimaatakkoord in Parijs ten spijt, ook afgelopen jaar steeg, voor het vierde jaar op rij, de Europese uitstoot van broeikasgassen. Als je dit allemaal goed tot je door laat dringen is het verbazingwekkend dat het klimaat en de biodiversiteit niet het uitgangspunt zijn van het overheidsbeleid.”

Tekenend
De reactie van veel Tweede Kamerleden op het concept Klimaatakkoord vindt hij tekenend. ,,Dan roept men dat de energietransitie voor veel Nederlanders niet te betalen is. Maar hoeveel kost het als over dertig jaar delen van de Randstad onderlopen door de stijging van de zeespiegel?”

Ook de landbouwvisie van minister Carola Schouten biedt in de ogen van Van der Werf niet een echt antwoord op de teloorgang van de biodiversiteit. Haar pleidooi voor een kringlooplandbouw kreeg van veel kanten waardering. Maar volgens de FMF-directeur ontbeert haar visie een duidelijke aanpak, en juist daar is volgens hem behoefte aan. ,,Waarom niet ronduit zeggen: dit willen we hebben, en de rest faseren we uit zoals eerder is gebeurd met de nertsfokkerijen en legbatterijen? Voor herstel van de biodiversiteit zullen drastische keuzes moeten worden gemaakt over de wijze van landbouw in Nederland.”

Meestribbelen
Dat Nederland geen grote stappen weet te maken wijt de FMF-directeur aan de Hollandse aanpak van enerzijds polderen en anderzijds het overlaten aan de markt. ,,Meestribbelen noemde oud-milieuminister Pieter Winsemius het fenomeen waarbij partijen zich niet verzetten tegen maatregelen maar vervolgens niets doen. En de marktwerking werkt ook desastreus. Grote projectontwikkelaars struinen bestemmingsplannen af voor locaties waar ze met forse SDE+ subsidies grote zonneweides kunnen bouwen. Het gevolg is dat omwonenden zich overvallen voelen en dat na het wegvallen van het draagvlak voor windmolens ook dat voor zonne-energie verdampt.”

Alleen duidelijkheid en heldere doelstellingen kunnen volgens Van der Werf voor een succesvolle energietransitie zorgen. Voor een echt goed energiebeleid zouden overheden volgens hem het voorbeeld kunnen volgen van de huisvesting van asielzoekers. ,,Het lijkt een rare vergelijking maar daar wordt met duidelijke criteria gewerkt. Iedere gemeente heeft een quotum. En het is in het belang van de overheid dat dat overal wordt gehaald anders raakt het hele systeem verstopt. Waarom niet gemeenten een jaarlijks quotum opleggen van opwekken van groene energie?”

Verzet tegen molens
Tegelijk moeten burgers ook naar zichzelf kijken, vindt Van der Werf. ,,Er was bij de Fryslân foar de Wyn-avonden enorm veel verzet tegen windmolens. Maar bijna iedereen kwam per auto naar die avonden. En iedereen wil ook al zijn apparaten in huis blijven gebruiken. Ons gedrag heeft gevolgen. Het een kan niet zonder het ander.”

Soms jeukt het bij Van der Werf en zou hij om het milieu te redden de barricaden op willen. Maar hij vraagt zich af hoe effectief dat is. ,,In de jaren negentig gingen we geregeld de straat op om te protesteren tegen het hergebruik van vervuilde grond bij de Drachtstervaart en het indammen van het Polderhoofdkanaal. Maar geen van die acties heeft echt succes gehad. We voeren nog steeds actie maar met concrete projecten als een CO2-bank voor het veenweidegebied en het ondersteunen van het burgerinitiatief Kening fan de Greide. We merken dat daar wel successen mee zijn te behalen. En dat geeft me energie.”