Helft Friese windopgave kan op land gerealiseerd worden

6 oktober 2014

Helft Friese windopgave kan op land gerealiseerd worden

“Een compromis waarbij de lusten en lasten eerlijk en afgewogen verdeeld zijn over natuur logo fryslan Foar De Wyn
en milieu, omwonenden en windsector.” Zo kwalificeert oud-minister Pieter Winsemius het advies van zijn Commissie van Advies (CvA) over de toekomst van windenergie in Fryslân. De kern van het compromis is dat de doelstelling van 530,5 MW windenergie die de Provincie Fryslân overeengekomen is met het Rijk voor het jaar 2020, gehaald kan worden met ongeveer de helft van de turbines op het vasteland. Een aantal plannen zal nog moeten worden aangepast.

De Regiegroep Fryslân foar de Wyn neemt de aanbevelingen van de Commissie van Advies onder leiding van Pieter Winsemius over. Albert Koers, lid van de Regiegroep: “De Commissie van Advies heeft haar werk op uiterst zorgvuldige wijze gedaan.”

De leden van de Commissie van Advies o.l.v. Pieter Winsemius zijn door de  Regiegroep van Fryslân foar de Wyn – gevormd door vertegenwoordigers van de Friese Milieu Federatie, Platform Duurzaam Friesland en Stichting Hou Friesland Mooi – benoemd op basis van hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Alle windenergieplannen die bij Fryslân foar de Wyn zijn ingediend, zijn door de CvA beoordeeld op draagvlak, impact op natuur en landschap en hun inhoudelijke kwaliteit.

De Regiegroep Fryslân foar de Wyn stelt in het voetspoor van de Commissie van Advies voor om de uitvoering van  7 ingediende plannen voor te bereiden (A categorie).  Het totaalvermogen van de 7 plannen is ruim 160 MW. Bij de ‘A’ plannen is er een redelijke mate van draagvlak, zijn er acceptabele regelingen voor compensatie en participatie of zijn die toegezegd. 13 plannen kunnen uitgevoerd worden mits ze worden bijgesteld (B categorie). Voor de ‘B’ plannen wordt door de Regiegroep in het voetspoor van de Commissie van Advies aangegeven waar verbetering noodzakelijk is, soms vanwege landschap en natuur, vaker vanwege draagvlak, compensatie en participatie. ”Met een gerichte inspanning, en soms professionele ondersteuning, mag redelijkerwijs worden verwacht dat een aanmerkelijk deel van deze voorstellen alsnog kan voldoen aan de gestelde eisen”, aldus de Regiegroep.  Het betreft 13 plannen met een opgeteld vermogen van ruim 260 MW.  Tenslotte stelt de Regiegroep op aangeven van de Commissie van Advies voor om 13 voorstellen niet uit te voeren (C categorie). Het betreft hier plannen die zowel wat betreft fysieke omgevingskwaliteit, maatschappelijke acceptatie en rijpheid onvoldoende zijn.

Kaartbeeld van voorstellen in A- en B-categorie na doorvoering van aanbevelingen Regiegroep.
Kaartbeeld van voorstellen in A- en B-categorie na doorvoering van aanbevelingen Regiegroep.

Saneringsfonds

De Regiegroep Fryslân foar de Wyn neemt ook het voorstel van de Commisie van Advies over om een saneringsfonds in te stellen. Initiatiefnemers van windmolenplannen die niet zelf (kunnen) saneren – voor vier MW nieuwbouw dient de initiatiefnemer één MW bestaande turbines te saneren – zouden een bijdrage per MW nieuw vermogen in het fonds moeten storten. Met de inkomsten saneert het fonds verouderde turbines, vooral op plekken waar dat landschappelijk of maatschappelijk wenselijk is.

Uitvoeringsorganisatie

Er moet zo snel mogelijk een effectieve uitvoeringsorganisatie opgericht worden. Dit is essentieel voor een succesvolle uitbouw van windenergie in Fryslân. Een groot aantal initiatieven – speciaal in de categorie B – vereist professionele ondersteuning om van de grond te kunnen komen.  Ook de bevolking is gebaat bij een neutraal en deskundig adres waar informatie en advies kan worden ingewonnen om volwaardig mee te kunnen doen bij het uitwerken van de plannen.

Van de provincie wordt verwacht dat zij eisen stelt m.b.t landschappelijke inpassing, natuur en milieu, het betrekken van omwonenden bij de planontwikkeling en  regelingen ontwikkelt voor compensatie en participatie. Op dit moment werken de Friese Milieu Federatie, het Platform Duurzaam Fryslân en de Stichting Hou Friesland Mooi hier voorstellen voor uit.

 

Bekijk hier het Eindrapport Regiegroep Fryslân foar de Wyn

Bekijk hier de Aanbevelingen Commissie van Advies