Het kan als jij het wilt! Toekomstvisie Friese Milieu Federatie

6 maart 2017

Het kan als jij het wilt! Toekomstvisie Friese Milieu Federatie

voorkant meerjarenvisieHet kan als jij dat wilt! Dit is een belangrijk uitgangspunt van onze visie op de toekomst van Fryslân: Samen werken aan een duurzaam Fryslân. Wij hebben de komende jaren te maken met een aantal geweldige opgaven in Fryslân: effecten van klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en het behoud en ontwikkelen van de Friese omgevingskwaliteit.  In onze toekomstvisie die we vorige week donderdag in de Kanselarij gepresenteerd hebben, zien wij deze opgaven als het vertrekpunt om met elkaar daarover het gesprek aan te gaan.

Ons verhaal gaat over verandering en de verandering begint bij jezelf. We zien het steeds vaker: burgers die het heft (weer) in eigen handen nemen, zelf het initiatief nemen waar bedrijven en (lokale) overheden tekort schieten. Vroeger klopten we bij de overheid aan met een probleem, nu schuift de overheid aan bij de burger en denkt en helpt mee. De kracht van de samenleving bestaat uit kleine en grote lokale coalities die bewust verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren  is. De Friese Milieu Federatie stimuleert deze lokale coalities zichzelf te organiseren rondom thema’s zoals voedsel, energie, water, grondstoffen en natuur. Een groot aantal (lokale) groepen zet zich al met succes in voor natuur- en landschapsbeheer, lokaal draagvlak voor natuur en lokale energie opwekking. Deze beweging willen wij faciliteren.

Een mooi voorbeeld daarvan is de het initiatief van de familie Stremler. Deze familie heeft  een boerderij naast het natuurgebied Leonserpolder. Zij zijn bezig met agrarisch natuurbeheer en willen een nieuwe stal  passend bij hun nieuwe manier van bedrijfsvoering. Wij ondersteunen dit initiatief via een crowdfundingsactie. Daar kun u ook aan mee doen. Klik hier voor meer informatie.

Zowel Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad hebben aandacht aan de presentatie van onze toekomstvisie ‘Samen werken aan een duurzaam Fryslân’ besteed.

Lees hier onze toekomstvisie