Inspraakreactie de Skieding

2 juni 2017

Inspraakreactie de Skieding

31 mei 2017

Geachte Statenleden, beste toehoorders,

Als FMF spreek ik hier ook nadrukkelijk namens It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. De ruim 80.000 leden die indirect zijn verenigd bij de FMF – waaronder ruim 32.000 leden van It Fryske Gea – maken zich sterk voor een mooi landschap en een rijke natuur. Dat geldt met name voor het prachtige gebied waar het vanavond om gaat. Niet voor niets is dit een landschap met landelijke allure: het Nationaal landschap de Noordelijke Fryske Walden. Een gebied om trots en zuinig op te zijn.

U wilt de weg veiliger maken, de doorstroming verbeteren en het landschap en de natuur sparen. En dat alles tegen een goede kosten/baten verhouding. Op zich valide argumenten waar ik graag nader op in ga.

Wat ik u nu ga vertellen zijn argumenten en vragen die u kunt gebruiken voor de finale besluitvorming in de Staten:

Omwille van de verkeersveiligheid wordt vaak gekozen voor een nieuw tracé. Maar hoe zit het eigenlijk met deze verkeersveiligheid? Is deze hoger dan elders in Fryslân en is er een urgent probleem? Nee, concludeert de MER[1]. Bovendien wordt in de MER gemeld dat er door autonome ontwikkeling nu al een daling is van het aantal verkeersslachtoffers zonder dat er ook maar iets aan de weg zelf is gebeurd[2]. Ook in de toekomst wordt in de MER een onderbouwde verwachting gegeven dat het aantal ongevallen zal afnemen. Uiteraard is elk ongeval er een te veel maar waar worden die verkeersongevallen eigenlijk door veroorzaakt? Als dat beschonken, te hard rijdende of appende weggebruikers zijn, is dan een nieuwe weg de oplossing? En als verkeersveiligheid zo’n belangrijk aspect is waarom hoor ik dan niemand pleiten voor een 60 kilometer per uur weg, meer snelheidscontroles of meer educatie bij jonge weggebruikers?

Het bestaande landbouwverkeer leidt tot verkeersonveilige situaties. Maar hoe groot is dit probleem nu eigenlijk? Volgens de MER en de MKBA gaat het om minder dan 1 landbouwvoertuig per uur. Bovendien neemt volgens de MER dit verkeer af en rijden de tractoren buiten de spits. En ondanks deze geringe omvang hoor ik geen andere creatieve oplossingen als bijvoorbeeld ruilverkaveling om het aantal tractorritten op de Skieding terug te dringen of het gebruik van een paralelweg voor landbouw en lokaal verkeer.

En dan de doorstroming: Zowel de MER als de MKBA laten zien dat de bestaande weg een reistijdwinst geeft die groter is dan bij de nieuwe wegen. Is het niet logisch voor een betere doorstroming te kiezen voor het opwaarderen van de bestaande weg? Bovendien laat de MER zien dat de doorstroming bij de huidige weg goed is en ook goed blijft. Is er vanuit de doorstroming dan een argument om te kiezen voor een geheel nieuw tracé?

Uit de MER en MKBA maken wij op dat voor natuur en het landschap het opwaarderen van het bestaande tracé als beste uit de bus komen. Afgezet tegen het ontbreken van urgentie  op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming om voor een nieuwe weg te kiezen, kunnen wij niet anders concluderen dan dat het opwaarderen van het bestaande tracé onze keuze is. Hiermee ondersteunen wij dan ook van harte het besluit van het college van Gedeputeerde Staten om het bestaande tracé op te waarderen.

En de keuze om geen nieuwe wegen aan te leggen, past bij de vele hartenkreten die inwoners van Fryslân gaven bij de natuur enquête die wij onlangs hebben gehouden. Aan het einde van de enquête konden Friezen een opmerking meegeven. Vele gaven aan dat zij geen nieuwe wegen meer wilden in Fryslân.

Wij doen als FMF, It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland en de Natuur- en Milieufederatie Groningen ook een dubbel appel op u als Statenlid om te kiezen voor:

  1. het opwaarderen van het bestaande tracé en
  2. een gebiedsgerichte aanpak om het gehele gebied op te waarderen en met een dikke plus achter te laten. Een gebiedsaanpak zoals ook wordt gedaan bij de Centrale As en de N381. Daarbij zouden houtsingels kunnen worden hersteld en uitgebreid, kleine heideveldjes kunnen ontstaan, wandel- en fietsverbindingen kunnen worden aangelegd. Een aanpak waar zowel bewoners, recreatie, landbouw en natuur erop vooruit gaan. Een aanpak die ook wordt ondersteund door de gemeenten in Noordoost Fryslân. Overigens wordt in de reactie van de gemeenten in Noordoost Fryslân gemeld dat de partijen in ANNO verband zich scharen achter de oproep voor een nieuw tracé. Dat klopt niet. De FMF is onderdeel van het ANNO verband en nog nooit is de Skieding aan de orde geweest noch heeft de FMF ingestemd met een dergelijke oproep. Wel gaan we graag in ANNO verband aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak.

Ik dank u voor de aandacht en wens u veel wijsheid toe met de behandeling van de Skieding

 

 

 

 

[1] Er zijn in het gebied geen blackspots aan te wijzen (p. 57 en 59)

[2] MER, deel A, p. 57 en 58