It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland tekenen intentieverklaring voor intensief samenwerken

25 maart 2013

It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland tekenen intentieverklaring voor intensief samenwerken

Foto. v.l.n.r. Regina ter Steege, Lodewijk Zwierstra, Henk Buith, Hilda Feenstra, Arjen van der Meer en Henk de Vries. (fotograaf Dico de Klein)
Foto. v.l.n.r. Regina ter Steege, Lodewijk Zwierstra, Henk Buith, Hilda Feenstra, Arjen van der Meer en Henk de Vries. (fotograaf Dico de Klein)

It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland gaan intensief samenwerken. Dit werd vandaag gezamenlijk bekend gemaakt door mr. Arjen van der Meer, voorzitter van de natuurbeschermingsvereniging en ir. Lodewijk Zwierstra, voorzitter van de landschapsbeheerorganisatie. Zij zetten deze ambitie kracht bij door het ondertekenen van een intentieverklaring in het bijzijn van mr. Johannes Kramer, gedeputeerde voor o.a. landelijk gebied en plattelandsbeleid, die het initiatief een warm hart toedraagt:Beide groene organisaties versterken elkaar en vullen elkaar in Fryslân goed aan. Samenwerking is goed voor de kwaliteit en continuïteit van het Friese natuur- en landschapsbeheer.

Met de ondertekening bevestigen de beide Friese organisaties de intentie om tot een intensieve, niet vrijblijvende vorm van samenwerking te komen. De overwegingen hiertoe zijn volgens beide partijen verklaarbaar en ingegeven door de actualiteit. Samen betekenen de organisaties meer voor natuur en landschap, maar zijn ze ook beter zichtbaar en bereikbaar voor zowel burgers, toeristen als overheden en maatschappelijke organisaties. Bovendien kunnen ze  profiteren van elkaars expertise en contacten en kan er hierdoor breder en efficiënter gewerkt worden. Belangrijk is ook dat de twee organisaties gezamenlijk het gezicht en de belangenbehartiger van het Friese landschap willen zijn en zich daarbij richten op een groot draagvlak onder de Friese bevolking. Gezocht wordt naar de meest geschikte vorm van samenwerking waarbij eventueel samengaan niet wordt uitgesloten.

Gezamenlijke visie en ambitie

In de afgelopen maanden zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd. Die verliepen dermate positief en constructief dat al snel werd besloten tot het opstellen van een gezamenlijke intentieverklaring. Of, zoals voorzitter mr. Arjen van der Meer van It Fryske Gea het omschrijft: “We zagen beiden al snel het belang en de voordelen van samenwerking in. Dan moet je niet aarzelen en er daadwerkelijk mee aan de slag gaan.”

Beide organisaties willen nu gaan werken aan een gezamenlijke visie en ambitie voor het Friese cultuurlandschap en die aan GS en Provinciale Staten presenteren. Van de provincie wordt dan ook steun en een standpunt gevraagd. “Net als van onszelf, verlangen we van de provincie Fryslân concrete stappen om de nieuw ontstane situatie een perspectiefrijke toekomst te geven”, aldus ir. Lodewijk Zwierstra, voorzitter van Landschapsbeheer Friesland.