Jongerenpanel Duurzaam Fryslân wil meer onderzoek ganzenproblematiek

28 maart 2013

Jongerenpanel Duurzaam Fryslân wil meer onderzoek ganzenproblematiek

De provincie Fryslân kiest er in de nota ‘Gans in Balans’ voor om de standganzenpopulatie terug te brengen. ‘Gans in Balans’ focust zich voornamelijk op afschot van ganzen, terwijl er verschillende signalen zijn dat afschot alleen niet voldoende werkt. Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân vindt dat er nog te veel onduidelijkheid is over hoe de ganzenpopulatie het beste in balans kan worden gebracht. Denk aan de efficiëntie en gansvriendelijkheid van gekozen maatregelen en het nut van afschot. Het Jongerenpanel pleit ervoor dat de provincie Fryslân meer onderzoek laat uitvoeren naar de ganzenproblematiek. Onderzoek de effecten van de verschillende wijzen van het terugbrengen van de ganzenpopulatie en investeer meer in onderzoeken naar innovatieve beheersmaatregelen.
Nuttige bestemming voor ganzenvlees

Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân is niet per definitie een voor- of tegenstander van afschot van ganzen, maar als toch voor afschot gekozen wordt, gebruik de afgeschoten ganzen dan voor een nuttige bestemming. Investeer in vernieuwende ideeën. Breng het ganzenvlees bijvoorbeeld naar de voedselbank, ontwikkel de MacGans en stimuleer restaurants om ganzenvlees op het menu te zetten.

Maatwerk voor predatiebestrijding

De gans heeft natuurlijke vijanden zoals de vos en zwarte kraai. Deze predatoren zijn voor een deel ook de oorzaak van de vermindering van de weidevogels. In februari van dit jaar heeft het jongerenpanel een advies uitgebracht over de koersnotitie weidevogels aan Provinciale Staten. In het advies pleit het jongerenpanel voor maatwerk voor de bestrijding van predatoren. Minder predatoren zorgen voor een betere ontwikkeling van de weidevogelpopulatie, maar meer predatoren kunnen de ganzenpopulatie juist op een natuurlijke wijze in balans houden. Hier geldt dus ook, maatwerk voor de predatiebestrijding met de biodiversiteit als uitgangspunt.

Eerlijke verdeling van schadevergoeding

Op dit moment zijn er verschillende ganzen gedooggebieden waar de landeigenaren een vaste vergoeding krijgen per hectare per jaar. Hiervoor moeten ze de ganzen met rust laten. Het komt voor dat de ganzen deze gedooggebieden niet volledig benutten. De eigenaar van het land krijgt hier echter wel een vergoeding voor. Dit vindt het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân niet correct. Zorg voor een eerlijke verdeling van de kosten van de schade die door ganzen wordt aangericht. Waar de ganzen geen schade veroorzaken is een vergoeding ook niet rechtvaardig.

Communicatie

Goede communicatie is cruciaal. Wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt voor een nuttige bestemming van het vlees van afgeschoten ganzen dan is het voorstelbaar dat afschot meer draagvlak krijgt in de maatschappij. ‘Die arme beesten doodschieten’ is een stuk minder erg als er ook iets nuttigs mee wordt gedaan.

Jongerenpanel Duurzaam Fryslân 

Fryslân wil de duurzaamste provincie van Nederland worden. Om dit te bereiken heeft zij de Friese Milieu Federatie gevraagd om een jongerenpanel op te zetten dat de provincie adviseert over de duurzame toekomst van Fryslân. Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân, actief sinds begin 2012, adviseert de provincie Fryslân gevraagd en ongevraagd over verschillende duurzaamheidsonderwerpen. Hierbij kun je denken aan verschillende onderwerpen zoals natuur, fairtrade, afval en energie. Gedeputeerde Johannes Kramer heeft het jongerenpanel gevraagd advies te geven over de in februari 2013 vastgestelde nota ‘Gans in Balans’. Het advies wordt op woensdag 27 maart aan Gedeputeerde Kramer overhandigd. Op 10 april aanstaande zal het jongerenpanel op basis van dit advies ook inspreken tijdens de Statencommissie Lân, Loft en Wetter.

Florian Landstra van het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân overhandigt het ganzenadvies aan gedeputeerde Johannes Kramer
Florian Landstra van het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân overhandigt het ganzenadvies aan gedeputeerde Johannes Kramer