Klimaatakkoord: Mienskip centraal

11 juli 2018

Klimaatakkoord: Mienskip centraal

De Friese Milieu Federatie vindt het voorstel op hoofdlijnen voor het nieuwe Klimaatakkoord een belangrijke eerste stap op weg naar het realiseren van de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord.

Met name de uitgesproken ambitie dat 50 procent van alle nieuwe duurzame energieopwekking op land eigendom wordt van de lokale omgeving, is ons uit het hart gegrepen en past een-op-een bij de wijze waarop we in Fryslân werken.Deze aanpak past bij hoe wij in Fryslân samenwerken aan de energieopgave.

Het voorstel op hoofdlijnen voor het nieuwe Klimaatakkoord waarover bedrijven, maatschappelijke organisaties (onder andere de Friese Milieu Federatie) en overheden de afgelopen maanden hebben onderhandeld, is gisteren aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dit akkoord moet invulling geven aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49 procent te bereiken ten opzichte van 1990.

Een van de grote opgaven is de wijze waarop de voorstellen moeten worden gefinancierd en hoe er draagvlak voor de maatregelen gecreëerd zal worden. De impact van de transitie naar een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, zal enorm zijn.

Als Friese Milieu Federatie zijn we om die reden erg blij dat de oproep om bewoners te betrekken bij de energietransitie, is gehoord. Voorgesteld wordt dat de opbrengsten van duurzame energieprojecten van bewoners, agrariërs, en lokale ondernemers direct bij de lokale gemeenschap terechtkomen.

Er worden lokale energiestrategieën gemaakt waarin overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen plannen maken om te zorgen voor een duurzame energievoorziening. Of er nu windmolens komen of zonneweides, de verantwoordelijkheid ligt zo meteen bij de Friese Mienskip.

Als Friese Milieu Federatie werken we al een tijd samen met Doarpswurk en Us Koöperaasje in de Energiewerkplaats Fryslân. Deze Energiewerkplaats ondersteunt lokale energie initiatieven. Wij verwachten dat de Energiewerkplaats een belangrijke rol zal spelen bij de energietransitie. Samen met bewonersinitiatieven en gemeenten gaat de Energiewerkplaats Fryslân zich inzetten voor de in het akkoord afgesproken concrete afspraken met betrekking tot energiebesparing en de realisatie van aardgasvrije wijken.

Vrijdag vindt in de Kanselarij in Leeuwarden een discussiebijeenkomst plaats over hoe de energietransitie in Nederland kan bijdragen aan democratie, zelfbeschikking en sterkere en zelfstandigere regio’s. Dit is onderdeel van het Places of Hope-programma.

Zie www.placesofhope.nl.

HANS VAN DER WERF
Directeur Friese Milieu Federatie.

Bron: Leeuwarder Courant, 11 juli 2018, pagina 14.