Leeuwarden groenste gemeente van Fryslân

5 maart 2015

Leeuwarden groenste gemeente van Fryslân

Isabella Diks neemt namens de Gemeente Leeuwarden de eerste prijs in ontvangst.
Isabella Diks neemt namens de Gemeente Leeuwarden de eerste prijs in ontvangst.

Leeuwarden is de groenste gemeente van Fryslân. Gemeente De Friese Meren is tweede en gemeente Súdwest-Fryslân derde. De prijzen zijn vanmorgen uitgereikt tijdens het portefeuilleoverleg van de Friese gemeenten in het gemeentehuis van Ferwerderadiel te Ferwert.

De prijzen zijn toegekend op basis van de uitkomsten van een door de Friese Milieu Federatie gehouden enquête onder de Friese gemeenten en het oordeel van de jury die gevormd werd door vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland.

De gemeente Leeuwarden werkt voortvarend aan een groene en gezonde gemeente. Enkele voorbeelden. Aan de Canterlanswei ligt een van de grootste Nederlandse vlinderbermen. De ijsvogels herstellen zich in de gemeente Leeuwarden sneller dan elders en vorig jaar werden voor het eerst jonge slechtvalken geboren in de Averotoren op 72 meter hoogte. Leeuwarden gaat uit van de eigen kracht van mensen. Dat het daaraan niet ontbreekt, blijkt bijvoorbeeld uit ruim zestig groene en eetbare initiatieven. Hierin hebben honderden bewoners uit stad en dorpen elkaar gevonden.

20 jaar gifvrij werken

Potmarge; De Groene Long van Leeuwarden. Foto via palgroenlinks.nl
Potmarge; De Groene Long van Leeuwarden.
Foto via palgroenlinks.nl

De Potmargezone, de ecorail Westeinde, bloemrijke wegbermen en natuurvriendelijke oevers brengen de natuur de stad in. Door natuur in de stad breiden leefgebieden voor vogels, insecten en velddieren uit. Natuurlijker beheer en al 20 jaar gifvrij werken, werpen hun vruchten af. Met een 23 kilometer lang bijenlint profileert Leeuwarden zich nu ook als bijengemeente.

De gemeente  Leeuwarden biedt veel ruimte voor groene ideeën. Willen bewoners bijvoorbeeld een stukje openbaar grond beplanten? Dan is dat mogelijk. De openbare ruimte is tenslotte van iedereen.
In de stad zien we steeds meer kleurrijke geveltuinen en boomspiegels. Een boomspiegel is de grond rond de stam van een boom. Deze kan  eenvoudig  geadopteerd worden, zodat er bloemen en planten in gezet kunnen worden. Als de voordeur van de woning aan de stoep grenst, dan mag gerust de eerste rij tegels verwijderd worden voor een geveltuin. Hiervoor is geen toestemming nodig.

Groen heeft zo veel voordelen voor mens en natuur, ook op uw dak, vindt de gemeente Leeuwarden. Daarom heeft de gemeente een subsidie beschikbaar voor de aanleg van een groen dak.

Oordeel van de jury

Logo - Gemeente LeeuwardenDe jury geeft o.a. de volgende redenen voor het toekennen van de titel ‘Groenste Gemeente van Fryslân’ aan Leeuwarden:

 • Deze gemeente is toekomstgericht bezig en heeft duidelijke streefbeelden en oog voor de kwaliteitsborging.
 • In deze gemeente worden al jaren geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt.
  Er wordt gewerkt aan bewustwording en monitoring.
 • Kennis wordt gedeeld en er wordt veel energie gericht op samenwerking en betrokkenheid.
  Er zijn doelsoorten vastgesteld en er wordt met kruidenrijke bermmengsels gewerkt.
 • Deze gemeente springt er uit door de inzet van een professioneel ecoloog, het grote scala aan levensgemeenschappen waarop ze werkzaam is, de subsidieregeling voor groene daken en – als enige gemeente – wil ze wat doen aan het gebruik van neonicotinoiden vanwege de risico’s voor de gezondheid van bijen.

Logo - Gemeente De Friese MerenTweede plaats voor gemeente De Friese Meren

De gemeente De Friese Meren is tweede geworden in de strijd om de titel ‘Groenste gemeente van Fryslân’. De jury geeft o.a. de volgende motivering:

 • Deze gemeente heeft veel geïnvesteerd op het vlak van biodiversiteit, ook in de relatie en samenwerking met de streek.
 • In deze gemeente is ecologisch bermbeheer de norm. Dit gebeurt op basis van een goed doordacht maaibeheer waarbij ook een rondtrekkende schaapskudde betrokken is.
 • Deze gemeente heeft ambitie: gazons worden bosplantsoenen, groenstroken die overschieten worden ecologische zones en als klap op de vuurpijl is de recente trend om tijdelijke natuur te realiseren op braakliggend bedrijfsterrein al werkelijkheid geworden.
 • Er spreekt realisme uit de aanpak van de gemeente door met sfeerbeelden te werken om bewoners van te voren duidelijk te maken dat een ecologische zone rommeliger oogt, maar ook duidelijke voordelen heeft zoals meer bloemen en vlinders in de bermen.

Logo - Gemeente Súdwest-FryslânDerde plaats voor gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest Fryslân is derde geworden in de strijd om de titel ‘Groenste gemeente van Fryslân’. De jury geeft o.a. de volgende motivering;

 • Ecologisch beheer is in deze gemeente de norm. Deze gemeente heeft de voorkeur voor plantsoen met bloemen en bessen.
 • Er is sprake van doordacht ecologisch beheer, met een goede scholing van medewerkers.
 • De gemeente heeft de ambitie om meer ecologische zones aan te leggen.
 • In deze gemeente worden burgers betrokken bij het inventariseren. Goed kijken kan zeker leiden tot meer betrokkenheid bij natuur.
 • Natuureducatie wordt breed ingezet voor een grote groep: zowel intern voor de eigen medewerkers (40) als ook extern voor inwoners en kinderen (NME): goed voor het verbeteren van het draagvlak.
 • Naast monitoring in het kader van de Flora en Faunawet wordt in deze gemeente ook wetenschappelijk onderzoek verricht.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Friese Milieu Federatie
Arnoud de Vries
058-7600762
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl