Natuur en Milieufederaties blij met voorstel voor gezamenlijke aanpak stikstof

Natuur en Milieufederaties blij met voorstel voor gezamenlijke aanpak stikstof

Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland hebben vandaag een versnellingsplan gepresenteerd om uit de stikstofimpasse te komen. In dat voorstel is uiteengezet hoe zij samen in een versneld tempo de uitstoot van stikstof willen terugdringen.

“Daar waar de huidige wet een vermindering van de stikstofuitstoot van 26 procent als doel voor 2030 heeft vastgelegd, voorziet dit voorstel in een reductie van 40 procent in hetzelfde jaar”, valt te lezen in het voorstel voor de gezamenlijke aanpak.

Betere aanpak van het stikstofprobleem

De Natuur en Milieufederaties zijn blij met dit voorstel. “Het is goed dat er vanuit een brede coalitie een betere aanpak van het stikstofprobleem wordt voorgesteld”, concludeert Femke Dingemans namens de Natuur en Milieufederaties. “We hadden natuurlijk graag een hogere ambitie gezien ten aanzien van doelpercentage (minimaal in lijn met het advies van de commissie Remkes), maar hopelijk helpt dit plan om aan de slag te gaan met een echt duurzame aanpak van het probleem. Het levert op de korte termijn meer op dan de huidige kabinetsplannen.”

Volgens Femke Dingemans is het van groot belang dat er in de gebiedsgerichte aanpak vanuit het Rijk heldere doelen per Natura 2000-gebied worden gesteld. Dat is iets waar veel partijen in die gebieden grote behoefte aan hebben, ziet ze. De invulling van de maatregelen om die doelen te bereiken kan dan vanuit de gebieden plaatsvinden, onder regie van de provincies.

Terugdringen van piekbelasters

In het plan ligt het accent op het terugdringen van het aantal piekbelasters. Daar zijn de Natuur en Milieufederaties blij mee. Wel is Femke Dingemans kritisch op de inzet van technische innovaties: “We willen niet dat de landbouw nog kapitaalintensiever wordt, omdat de sector daarmee nog minder flexibel wordt. Daarnaast blijken de technieken lang niet altijd te doen wat ze beloven. Liever zetten we daarom in op innovaties die helpen om te extensiveren en grondgebonden natuurinclusief te gaan werken.”

Volgens Femke Dingemans moet de regie bij de provincies liggen, met landelijke spelregels. “Dat is in lijn met de oproep die we als NMF’s al langer doen”, licht ze toe. Daarnaast zou ze graag zien dat provincies de beschikking krijgen over juridisch houdbare instrumenten omdat alle betrokken partijen daarbij gebaat zijn.

Lees hier FD 26 mei brede coalitie voor fikse stikstof reductie  waarin o.a. reactie van directeur Hans van der Werf staat.