Natuur en Milieufederaties tekenen Nationaal Energieakkoord

13 juli 2013

Natuur en Milieufederaties tekenen Nationaal Energieakkoord

De Natuur en Milieufederaties, waaronder de Friese Milieu Federatie,  tekenen het Nationaal Energieakkoord dat 10 juli op hoofdlijnen en voorwaardelijk is overeengekomen. Samen met Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds vertegenwoordigden zij de Nederlandse milieubeweging in  de SER-onderhandelingen. Het Energieakkoord leidt tot een stabieler investeringsklimaat voor bedrijven en vormt daarmee een belangrijke grondslag om de energiedoelen te halen. De Natuur en Milieufederaties zien veel kansen het akkoord op regionaal niveau uitwerking te geven en staan klaar om dit op te pakken.

De solidaire samenwerking van de milieuorganisaties heeft effect gehad. Wind op zee gaat een belangrijke rol spelen in de toekomstige Nederlandse energievoorziening. Daarbij wordt het bijstoken van biomassa in kolencentrales als duurzame energiebron beperkt. Vijf oudere kolencentrales worden gesloten en er wordt serieus werk gemaakt van energiebesparing.

Met het Energieakkoord wordt een eind gemaakt aan het huidige inconsequente energiebeleid. Het biedt meer stabiliteit en geeft Nederland de kans om internationaal weer mee te doen. De milieuorganisaties zijn tevreden over de helderheid die er nu is over de richting die het energiebeleid krijgt.

Regionaal liggen de kansen

De Natuur en Milieufederaties spelen een cruciale rol in de uitwerking van het Energieakkoord en de doorvertaling naar regionaal niveau. Siegbert van der Velde, namens de Natuur en Milieufederaties: “Duurzame energie en energiebesparing zijn thema’s waar wij stevig op inzetten. Met onze provinciale servicepunten HIER Opgewekt ondersteunen we decentrale energieopwekking en werken we aan draagvlak voor duurzame energie. Juist dit draagvlak is nodig om regionale vraagstukken als de ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen op te kunnen lossen. We hebben er hard voor gevochten om deze punten terug te laten komen in het akkoord en gaan graag snel aan de slag om de maatregelen uit te voeren.” Zo ondersteunt in Fryslân de Friese Milieufederatie zo’n 50 lokale energie initiatieven die op dorp- en wijkniveau aan de slag gaan met bijvoorbeeld gezamenlijke energiebesparingsacties en zonnepanelen inkoop acties. Ook pleit de Friese Milieufederatie er voor dat burgerparticipatie bij windprojecten als voorwaarde opgenomen wordt in het provinciale windbeleid, zodat burgers niet alleen de lasten maar ook de lusten van windmolens kunnen ervaren.

Vervolg

Het Energieakkoord dat er nu ligt, is er een op hoofdlijnen en onder voorwaarden. In de zomermaanden wordt het akkoord verder uitgewerkt. Daarnaast wordt doorberekend of aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot werkgelegenheid en energiebesparing wordt voldaan. Medio augustus moet het exacte maatregelenpakket bekend zijn.