Natuurinclusieve landbouw: wat wil de (zuivel)keten?

12 november 2018

Natuurinclusieve landbouw: wat wil de (zuivel)keten?

Artikelen in de Leeuwarder Courant over “Landschapspijn” hebben in Fryslân een intensieve discussie losgemaakt. Veel mensen maken zich zorgen over de verschraling van het landschap, de rol van de landbouw en de staat van weidevogels. De Leeuwarder Courant organiseert om die reden, in samenwerking met Kening fan ‘e Greide, verschillende publieksbijeenkomsten over dit thema. Op dinsdagavond 20 november wordt in MFA de Ynset, De Morgenzon in Holwerd, gediscussieerd over: Natuurinclusieve landbouw, wat wil de (zuivel)keten?

Op de bijeenkomst in Holwerd willen we graag stilstaan bij de rol van de zuivelketen: wat voor ontwikkelingen zien we in de markt en wat betekent dit voor de boer en het landschap? De discussie gaat vooral over de rol van de boer, maar nemen de supermarkt en de zuivelfabriek wel hun verantwoordelijkheid? Geconstateerd kan worden dat de keten volop in beweging is. Er zijn veel marktinitiatieven met aandacht voor weidevogels, klimaat, duurzaamheid, landschap.
Lokaal maken supermarkten afspraken met boeren in buurt. Het veld is echter nog erg versnipperd. Marktpartijen zijn nog aan het verkennen waar behoefte aan is en wat voor rol zij daarbij innemen.

In Holwerd willen we het gesprek aangaan met vertegenwoordigers van de zuivelketen over de ontwikkelingen in de markt en wat er in dit deel van de regio gebeurt. De bijeenkomst vindt plaats in een informele en kleine setting, interactief met het publiek en bedoeld om de diepte in te gaan. Ter voorbereiding op de debatavond zal de LC in de krant met artikelen aandacht besteden aan het onderwerp van de bijeenkomst.

De sprekers zijn Wiebren van Stralen. Hij is strategisch programmamanager bij Friesland Campina. Johannes van Sinderen spreekt namens Ecolana, een vereniging van agrariërs waarbij omschakeling van traditionele landbouw naar een maatschappelijk verantwoorde productiewijze centraal staat. Hessel Jan Sinnige is eigenaar van de Molkerij bv en aandeelhouder/voorzitter van Nederlands jongste zuivelcoöperatie ZUCO U.A.

Voor meer info klik hier. Opgave via www.lc.nl/voordeel