Nieuwe aanpak nodig voor natuuropgave Fryslân

5 maart 2018

Nieuwe aanpak nodig voor natuuropgave Fryslân

Beekdal Linde, foto: provincie Fryslân

Er is een nieuwe aanpak nodig voor de natuuropgave van Fryslân. Bij ongewijzigd beleid, dreigt er een tekort van € 56 miljoen te ontstaan in de periode van 2014 tot en met 2027. Dat heeft bureau BMC berekend. Gedeputeerde Staten leggen in juli een aantal scenario’s voor aan Provinciale Staten.

 

Tot die tijd ziet Gedeputeerde Staten zich genoodzaakt grondaankopen voor natuur voor een deel ‘on hold’ te zetten.

“We willen Provinciale Staten niet confronteren met een voldongen feit,” zegt gedeputeerde Johannes Kramer. “Reeds gemaakte afspraken met grondeigenaren komen we na. Ook kunnen grondaankopen voor Kaderrichtlijn Water en een deel van Natura2000 gewoon doorgaan. Internationale doelen voeren we in ieder scenario uit.”

Scenario’s
Er is geen acuut financieel probleem. Er is echter een nieuwe aanpak nodig, om te voorkomen dat er een financieel probleem ontstaat. Bureau BMC heeft een aantal handreikingen gedaan om tekorten te voorkomen. Deze handreikingen worden uitgewerkt in verschillende scenario’s; van maximaal tot minimaal uitvoeren van de natuuropgave. Er zijn scenario’s die binnen het beschikbare budget blijven, maar ook scenario’s waarvoor het huidige budget ontoereikend is. Daarnaast hebben terreinbeherende organisaties en de Friese Milleufederatie een alternatief scenario aangedragen. “We vinden het interessant deze aanpak samen met de indieners verder uit te werken en financieel door te rekenen,” aldus Kramer.

Gedeputeerde Staten leggen alle uitgewerkte scenario’s in juli voor aan Provinciale Staten. Nadat zij een besluit genomen hebben, wordt met gebiedscommissies en andere betrokken partijen bekeken wat er gedaan moet en kan worden. Het gaat hierbij vooral om de grote gebiedsinrichtingsprojecten Achtkarspelen-Zuid, Alde Feanen, Beekdal Linde en Koningsdiep.

Natuuropgave
De natuuropgave houdt onder andere de verwerving, inrichting en het beheer van het Natuur Netwerk Nederland in. Maar ook verbetermaatregelen voor de natuur in de Natura2000-gebieden en het beheren van natuur op boerenland.

Bron: persbericht provincie Fryslân