Nieuwe maatregelen nodig om doelen Energieakkoord te halen

7 oktober 2014

Nieuwe maatregelen nodig om doelen Energieakkoord te halen

Persbericht Duurzame Energie Koepel- 7 oktober, 2014

“De alarmerende cijfers uit de Nationale Energie Verkenning (NEV) laten zien dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelen uit het Energieakkoord te halen. Bovendien moet er meer vaart worden gemaakt met de uitvoering van de bestaande maatregelen. De rekenmeesters van ECN en PBL zijn onverbiddelijk: in het huidige tempo halen we de doelen niet. Bij de ondertekening van het akkoord waarschuwden ze al dat niet alle afspraken even concreet waren en soms te optimistisch ingeschat. Voor de zomer stelden groene werkgevers en natuur- en milieuorganisaties al dat er sprake was van ’code oranje’, mede omdat er te weinig leiderschap werd getoond bij de uitvoering van het akkoord. Dat beeld wordt nu bevestigd. Omdat de doelen heilig zijn, moet er een stevig tandje worden bijgeschakeld.”

Dat zeggen Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Natuur en Milieu Federaties, Wereld Natuur Fonds, Duurzame Energie Koepel, De Groene Zaak en Nederland Krijgt Nieuwe Energie in een reactie op de vandaag verschenen Nationale Energie Verkenning.

De cijfers uit de NEV zijn niet mals. Het energiebesparingstempo daalt dit decennium ten opzichte van het vorige. De Planbureaus schatten de totale besparing in op minimaal 19 en maximaal 61 PJ in 2020, stukken minder dan de afgesproken 100 PJ. Bovendien liggen zowel het duurzame energiedoel van 14 procent in 2020 als het doel van 16 procent in 2023 buiten bereik. Als het tegen zit komen we in 2020 zelfs maar op 10,6 procent uit.

Antwoord op Oekraïnecrisis
Nu in het licht van de Oekraïnecrisis de wens van de Kamer groeit om minder afhankelijk te worden van de import van energie, is de noodzaak van het halen van de doelen uit het energieakkoord alleen maar groter geworden. Niet voor niets besloot de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen om de inzet op energiebesparing te willen intensiveren en in Europees verband actief te willen streven naar een substantiële vermindering van energieafhankelijkheid binnen tien jaar.

Gebouwde omgeving: hét werkpaard voor energiebesparing
De NEV laat zien dat de bestaande maatregelen voor wat betreft energiebesparing in de gebouwde omgeving, het verkeer en de industrie niet toereikend zijn, zelfs als deze maximaal worden uitgevoerd. Een meer structurele aanpak is nodig, met ook nieuwe, stevigere maatregelen. In de gebouwde omgeving, hét werkpaard voor besparing, valt te denken aan een subsidie op of een verplichting voor isolatie van koopwoningen. Daarmee zal ook de werkgelegenheid toenemen.

Ruim baan voor wind en warmte
Juist omdat het doel voor duurzame energie niet gehaald dreigt te worden, is de keus van minister Kamp alle bestaande vergunningen voor wind op zee in te trekken onverstandig: vertraging dreigt. Wind op land zal veel voortvarender door provincies moeten worden aanpakt om projecten mogelijk te maken. De verduurzaming van onze warmtevoorziening vereist een stimulans voor de investeringen in warmtenetten en het oppompen van bodemenergie.

Voor meer informatie:

Monique van Eijkelenburg
Directeur Strategie
06 22850416
mjvaneijkelenburg@dekoepel.org
@DrzEnergieKoepl     @mjvaneijkelenbu

www.dekoepel.org
Korte Elisabethstraat 6, 3511 JG  UTRECHT
alg. kantoornr. 0302340503, kies optie 2 s.v.p.

De Duurzame Energie Koepel is de Nederlandse overkoepelende samenwerkingsorganisatie voor duurzame energie (www.dekoepel.org). Windenergie (op zee, op land en miniwindturbines) (www.nwea.nl), bio-energie (www.platformbioenergie.nl), zonne-energie (zon pv en zon thermisch) (www.hollandsolar.nl), energie uit water (EWA) (www.energieuitwater.nl), ondergrondse koude warmte-opslag (www.nvoe.nl) en Dutch Heat Pump Association (www.dhpa-online.nl) zijn vertegenwoordigd. Rechtstreeks aangesloten als deelnemer bij de DE Koepel zijn: ASNBank, CMS Derks Star Busmann, ECN, Eneco, Essent, Grontmij, PWC, Raedthuys en TNO Bouw. De DE Koepel maakt zich sterk, namens 400 grote en kleinere bedrijven en honderden exploitanten, in Nederland en Europa (o.a. via EREC en EREF), voor de Nederlandse duurzame energiesector en wil de toepassing ervan bevorderen. In de GreenTech Alliantie (samen met FME en Uneto/VNI) zet de Duurzame Energie Koepel zich in voor de duurzame energie industrie. Duurzame energie is klimaatneutraler; houdt onze energie betaalbaar, beperkt prijsvolatiliteit en waarborgt de energievoorziening in de toekomst en groeit de komende decennia uit tot een omvangrijke wereldwijde economische sector.
Lever ook uw bijdrage aan de LinkedIn groepen van de Duurzame Energie Koepel. Er zijn themagroepen Algemene Ontwikkelingen Duuurzame Energie,  Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), Duurzame Warmte en Koude,  Export/handelsmissies, EU Routekaart 2050/Renewable Energy Directive. In de groepen worden melding gemaakt van consultaties en actuele voorstellen van ministers aan de Tweede Kamer en rapporten. Aanmelding via zoeken op groepen Duurzame Energie Koepel op www.LinkedIn.com.