Nieuwe subsidieregeling voor schoner zwemwater

3 april 2014

Nieuwe subsidieregeling voor schoner zwemwater

Watersporters lozen nog veel te vaak hun vuilwater in het oppervlaktewater. Een smerige en gevaarlijke gewoonte, die in Fryslân – net als in de rest van Nederland – sinds 2009 verboden is. Provincie Fryslân vind het belangrijk om het Friese vaar- en zwemwater schoon en aantrekkelijk houden voor toeristen. Zij stelt daarom vanaf vandaag subsidie beschikbaar aan ondernemers en gemeenten voor het aanleggen van vuilwaterinnamevoorzieningen. Zo moeten er in het Friese vaargebied meer innamepunten komen waar recreanten hun toiletwater kunnen afgeven.

Lees het persbericht van de provincie Fryslân  

Subsidie voor aanschaf, installatie, promotie en onderhoud

Eigenaren of exploitanten van een haven kunnen 50% subsidie krijgen voor de kosten van aanschaf en installatie van een vuilwaterinnamevoorziening, met een maximum van € 50.000,- per aanvraag. Ook voor de promotie van het nieuwe innamepunt is subsidie beschikbaar (5% van de totale subsidiabele kosten). Tevens zijn de onderhoudskosten van het systeem voor de eerste drie jaren subsidiabel.

Aanvragen voor 1 juli

Het overgrote deel van de subsidie wordt uitgekeerd als voorschot. Aanvragen kunnen in eerste instantie tot en met 30 juni 2014 ingediend worden. Daarna wordt er een nieuwe subsidieverordening van kracht en wordt de regeling opnieuw opengesteld tot 1 oktober 2015. Het provinciaal bestuur heeft in totaal € 600.000,- beschikbaar gesteld. De regeling wordt gefinancierd vanuit de investeringsagenda ‘Wurkje foar Fryslân’.

Positieve publiciteit

De nieuwe subsidie biedt mooie kansen! Een vuilwatervoorziening zorgt immers niet alleen voor schoner water, het geeft havens ook waardevolle positieve publiciteit. Daarnaast is de aan­wezig­heid van een innamepunt één van de eisen voor het verdienen van de ‘Blauwe Vlag’. Dit is een internationaal eco-label dat een haven kan krijgen wanneer de eigenaar of exploitant kan aantonen dat deze schoon en veilig is. Dat vindt de provincie belangrijk, daarom zijn ook de kosten voor het aanvragen van de ’Blauwe Vlag’ subsidiabel.

Schoonwatercampagne

De subsidieregeling is onderdeel van de Schoonwatercampagne. Deze campagne is een samenwerking tussen Het Friese Merenproject van provincie Fryslân, recreatieschap De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond en de Friese Milieu Federatie. De partijen zetten zich in voor schoon vaar- en zwemwater in provincie Fryslân.

Meer weten?

Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Hanneke Godthelp, projectleider bij Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. E-mail: vuilwaterinnamesubsidie@fryslan.nl.