Noorden dreigt zijn klimaatdoelen bij lange na niet te halen

9 mei 2012

Noorden dreigt zijn klimaatdoelen bij lange na niet te halen

Het Noorden dreigt zijn klimaat- en energiedoelen bij lange na niet te halen. Er liggen voldoende mogelijkheden voor extra beleidsinzet op diverse terreinen. Deze kunnen de doelen haalbaar maken, maar hebben alleen kans van slagen als ze kunnen rekenen op draagvlak. Daarvoor is een breed opgezet maatschappelijk debat nodig over onze energievoorziening. De natuur- en milieufederaties van Groningen en Drenthe nodigen overheden en bedrijfsleven uit hier samen met inwoners verder inhoud aan te geven.

Op 9 mei is – als uitnodiging voor de start van dit noordelijke Energiedebat – het rapport Noordelijk Klimaat Perspectief gepresenteerd. Het rapport is aangeboden aan de energiegedeputeerden van Groningen, mw. W. Mansveld, en van Drenthe, mw. T. Klip, en de directeur van VNO-NCW Noord, dhr. L. Zwiers. Zij lanceerden vervolgens het energiemodel van de natuur- en milieufederaties: een model waarmee iedereen zijn eigen toekomstige energiescenario kan maken. Het model is zo opgezet dat de gebruiker meteen ziet welke resultaten de door hem gekozen maatregelen hebben. Op de website http://www.noordelijkklimaatperspectief.nl/ kan iedereen zijn eigen noordelijke energieambitie samenstellen.

In 2020 moet, volgens Europese richtlijnen, 14% van onze energie duurzaam worden opgewekt en moet er ten opzichte van 1990 20% minder CO₂worden uitgestoten. Deze klimaat- en energieambitie kun je bekijken op Nederlandse, maar ook op Noord-Nederlandse schaal. Dat is wat de natuur- en milieufederaties van Groningen en Drenthe hebben gedaan met het project het Noordelijk Klimaat Perspectief. Met behulp van energie-experts hebben zij alle noordelijke cijfers op het gebied van CO2-reductie en duurzame energie op een rij gezet. Hun doorrekening laat zien dat de energie- en klimaatdoelstellingen met de huidige beleidsinzet, op het gebied van CO2-reductie en duurzame opwekking, niet worden gehaald.

Kansen

De natuur- en milieufederaties constateren dat extra inzet op vrijwel alle beleidsterreinen nodig is. Zij zien de meeste kansen voor energiebesparing in de industrie en kantoren. Ook zijn maatregelen die zich richten op de warmtevraag effectiever dan maatregelen op het gebied van elektriciteitsgebruik. Windmolens op land en op zee zijn beide hard nodig, maar de natuur- en milieufederaties kiezen hier niet voor het maximale scenario. Er ontstaan anders te grote fricties met het maatschappelijke draagvlak en de landschappelijke waarden.

Draagvlak en voorlichting cruciaal

Belangrijke onderdelen van het beleid van overheden en de energieambities van bedrijven stuiten in toenemende mate op maatschappelijke discussie en weerstand. De natuur- en milieufederaties constateren dat het ontbreekt aan een gerichte aanpak en goede voorlichting. Dit gaat de uitvoering van beleid steeds meer opbreken.

De natuur- en milieufederaties hebben in hun eigen aanpak met peilingen en debatten geprobeerd inwoners te betrekken bij het noordelijke energiebeleid. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. De interesse voor het onderwerp is groot. Mensen willen graag meer informatie over de achtergronden van beleid en zelf meer en directer worden betrokken bij bestuurlijke keuzes.