Openbare Expertmeeting Duurzame Energie

3 juni 2016

Openbare Expertmeeting Duurzame Energie

8 juni 2016 19-22 uur

Kommisjeseal Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

De Provincie Fryslân werkt voortvarend aan haar ambities op het gebied van duurzame energie. Zo moet in 2020 16% van de verbruikte energie duurzaam zijn, en in 2025 25%.

Naast energieproductie uit bronnen als wind, zon, biomassa en aardwarmte staat ook
energiebesparing hoog op de agenda. Met elkaar moet dat leiden tot lagere woonlasten, meer duurzame dorpen en 4000 banen in de energiesector in 2020. In 2050 moet de hele provincie volledig duurzaam zijn.

De ambities zijn vastgelegd in de beleidsbrief Duurzame Energie. De expertmeeting is
bedoeld om de leden van Provinciale Staten door onafhankelijke deskundigen te laten
informeren, zodat zij over enige tijd een afgewogen besluit kunnen nemen over de
beleidsbrief.

Wilt u de expertmeeting bijwonen? U bent van harte welkom als toehoorder.

Programma

  • Energietransitie in globaal, Europees en Nederlands perspectief

Drs. Ed Buddebaum, secretaris Topsector Energie Ministerie van Economische Zaken

  • De weg naar Fryslân fossielvrij in 2050

Mr. drs. Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda

  • dr. Wim Sinke, hoogleraar Universiteit van Amsterdam, over zonne-energie
  • Rien Herber, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, over geothermie en restwarmte
  • Theo Wolters, directeur Fabrique Invent, over thorium
  • Gerd van de Logt, directeur Groen Gas Nederland, over biomassa
  • ir. Bert Hamelers, programmadirecteur Wetsus, over blue energy

Presentator: Marijke Roskam

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de expertmeeting

via email statengriffie@fryslan.frl  of telefoonnummer 058 2925996.