Oproep aan Den Haag: Geen koehandel met mest, maar structurele aanpak door grondgebonden groei

6 november 2014

Oproep aan Den Haag: Geen koehandel met mest, maar structurele aanpak door grondgebonden groei

De Friese Milieu Federatie is zeer verontrust over het wetsvoorstel ‘Verantwoorde groei melkveehouderij’ van staatssecretaris Sharon Dijksma. Dit voorstel stimuleert de groei van niet-grondgebonden melkveehouderij, doordat het geen enkele grens stelt aan mest­verwerking. De Kamer lijkt slechts koehandel te gaan bedrijven over de extra mest­productie. Daarom roept de Friese Milieu Federatie , samen met de andere Natuur en Milieu­federaties, Milieu­defensie en Natuur en Milieu, de Tweede Kamerleden op om het principe van grondgebonden groei echt te omarmen.

FMF-directeur Hans van der Werf: “De melkveehouderij wordt nu nog enigszins in bedwang gehouden door grondgebondenheid. De mest van het vee wordt op land uitgereden en daaraan zijn grenzen gesteld. Maar het wetsvoorstel maakt het mogelijk om de mest voortaan ook te verwerken in installaties, waardoor boeren ineens veel meer mest ‘kwijt’ kunnen. Door de afschaffing van de melkquota in 2015 kunnen ze ook meer melkvee gaan houden. Prognoses geven aan dat de melkveestapel met wel 20 procent zal toenemen. Veel nieuwe grote stallen zijn al gebouwd.” Op deze wijze wordt de melkveehouderij ook een intensieve bio-industrie net zoals de varkenshouderij.

Mestoverschot
“Het mestoverschot van de vee-industrie heeft geleid tot slechter drinkwater, grote stank­overlast, minder biodiversiteit, groeiende antibioticaresistentie, en zo voort. Het huidige wetsvoorstel is de jongste stap in de reeks van beleid dat alleen gericht is op korte termijn-oplossingen”, aldus Van der Werf. “Als je het probleem echt bij de hoorns wilt vatten, zul je de mesthoeveelheid, en dus het aantal koeien, moeten koppelen aan de beschikbare grond van het bedrijf, grondgebondenheid dus.”

De natuur en milieuorganisaties roepen de Tweede Kamer op om het principe van grond­gebonden groei echt te omarmen. Dit betekent dat melkveehouders alleen mogen uit­breiden indien ze extra grond kopen, pachten, of mest binnen 20 kilometer kunnen plaatsen (bijv. bij een akkerbouwer) middels een langjarig contract. Aanvullend willen ze ook dat de koeien weer de wei in gaan.

Gevolgen voor natuur en milieu
Nog meer mest zal leiden tot nog verdere achteruitgang van de biodiver­siteit, zoals weidevogels en bloemrijk grasland in het agrarisch gebied. Fosfaat- en nitraatuitspoeling naar het grondwater en toename van ammoniakemissies zetten bovendien het behalen van herstelopgaven in het kader van Natura 2000 onder grote druk.

Vanuit diverse hoeken wordt de noodklok geluid. Volgens ex-Landbouwminister Cees Veerman en Herman Wijffels is “het hek van de dam”. ABN Amro waarschuwt voor grondloze ontwikkeling die de kostprijs per kilo melk doet stijgen. Zelfs de LTO is ongerust over de ongebreidelde groei en ook natuur- en milieuorganisaties trekken massaal aan de bel.