Partijen intensiveren afspraken: alle doelen Energieakkoord alsnog binnen bereik

22 december 2015

Partijen intensiveren afspraken: alle doelen Energieakkoord alsnog binnen bereik

De partijen van het Energieakkoord hebben een akkoord bereikt over de intensivering van maatregelen waarmee alle doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik komen. Uit de Nationale Energieverkenning 2015, die de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding geeft, bleek dat voor twee van de vijf doelen extra maatregelen nodig waren. De aanvullende maatregelen voor die twee doelen richten zich voornamelijk op hernieuwbare energie en energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving.

Het pakket maatregelen is onderdeel van de Voortgangsrapportage 2015 van de Borgingscommissie Energieakkoord. Deze rapportage bevat het overzicht van de voortgang van alle afspraken uit het Energieakkoord. Het afgelopen jaar zijn bijna alle afspraken uit het Energieakkoord in de uitvoeringsfase gekomen. Daardoor konden in de NEV 2015 twee maal zoveel afspraken als in 2014 worden doorgerekend. De essentiële randvoorwaarden zijn in belangrijke mate gerealiseerd, in de vorm van wetgeving, Green Deals en ondersteuningsprogramma’s. Belangrijke stappen zijn in 2015 gezet in het consolideren en zichtbaar maken van de energietransitie in Nederland. “Met het Energieakkoord hebben wij gezamenlijk een onomkeerbaar proces ingezet naar een duurzame energievoorziening en meer duurzame groei,” zegt Ed Nijpels, onafhankelijk voorzitter van de Borgingscommissie voor het Energieakkoord.

Toekomst
Ed Nijpels heeft de Voortgangsrapportage vandaag aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer overhandigd. Hamer: “Als SER-voorzitter hecht ik er enorm aan dat het Energieakkoord goed wordt uitgevoerd. Alleen dan kunnen de doelen van het akkoord worden bereikt. Een goede uitvoering biedt dus ook de basis om na 2020 hiermee verder te gaan.” De SER-voorzitter stuurt de Voortgangsrapportage vandaag naar de minister van Economische Zaken. De minister biedt vervolgens de rapportage aan de Tweede Kamer aan.

Nijpels is verheugd over de uitkomst van de onderhandelingen voor het aanvullende maatregelenpakket. “De uitvoering van het Energieakkoord is afgelopen jaar echt op stoom gekomen en met dit aanvullende pakket hebben alle partijen een extra inspanning geleverd. Met deze maatregelen gaat het ons lukken om de vijf hoofddoelstellingen uit het Energieakkoord voor 2020 en 2023 te halen.” Het pakket bestaat uit maatregelen om het doel van de 14 procent hernieuwbare energie te halen in 2020 en voor de additionele energiebesparing van 100 petajoule in 2020.

Maatregelen hernieuwbare energie

  • Rijk, provincies, gemeenten, de windsector, de natuur- en milieuorganisaties en netbeheerders hebben een actieplan Wind op land gemaakt om de afgesproken 6000MW in 2020 te realiseren.
  • ODE Decentraal, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Greenpeace hebben een Offensief Lokale Energie in gang gezet om lokale opwekking door burgers, coöperaties en lokale instellingen te bevorderen.
  • Per 1 januari 2016 wordt de subsidieregeling voor kleinschalige hernieuwbare warmte van kracht.

Maatregelen energiebesparing

  • Twintig toezichthouders worden extra ingezet voor de intensivering van de handhaving Wet milieubeheer (Wm).
  • De Energie Prestatie Keuring, waarmee bedrijven en vastgoedeigenaren worden gestimuleerd energiebesparende maatregelen te nemen, wordt snel ingevoerd.
  • Voor 1 mei 2016 is de aanscherping van het MEE-convenant (gericht op energiebesparing bij grote energie-intensieve bedrijven) effectief en inventariseren bedrijven onder coördinatie van VNO-NCW concrete voorstellen voor de in totaal beoogde 9 PJ besparing bij MEE-bedrijven.
  • De VNG, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, ministerie van BZK, natuur- en milieufederaties en anderen gaan voor de koopsector de regionale allianties effectiever inzetten en versterken. Hiermee wordt energiebesparing in de koopsector gestimuleerd. Het draait hierbij om bewustwording, ontzorging en financiering van energiebesparing in de koopsector.
  • Er komt een financieringsarrangement voor de koopsector. BZK zal als trekker dit samen met relevante partijen ontwikkelen en begin 2016 uitwerken in samenhang met de afspraken bij het Belastingplan.

Uitvoeringsagenda 2016

De maatregelen in het intensiveringspakket worden per direct voorbereid of in uitvoering genomen. De Borgingscommissie publiceert in januari 2016 de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016 met daarin het tijdpad van de daarvoor benodigde acties.