PERSBERICHT: Natuurorganisaties willen betere bescherming Noordzee-kustlandschap Fryslân

22 februari 2017

PERSBERICHT: Natuurorganisaties willen betere bescherming Noordzee-kustlandschap Fryslân

LogosHarlingen, 21-02-2017: Vandaag ondertekenen ruim zestig partijen, waaronder Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Friese Milieu Federatie, het Kustpact. Met het Kustpact slaan Rijk, provincies, gemeentes en natuur- en milieuorganisaties de handen ineen voor een betere bescherming van het kustlandschap. Het Friese deel van de Noordzeekust krijgt een aparte status in het Kustpact aangezien er in Fryslân minder strenge regels worden gehanteerd.

Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Friese Milieu Federatie vinden het Kustpact een stap in de goede richting, maar willen zo snel mogelijk eenzelfde beschermingsniveau voor Fryslân als in de andere Noordzee kust provincies. “Voor Fryslân is dat nodig om te voorkomen dat er stapsgewijs Noordzeekust extra bebouwd wordt, zoals in Noord- en Zuid-Holland gebeurd is. Fryslân kan beter actie ondernemen voordat hier dezelfde problemen ontstaan als daar. Voorkomen is beter dan genezen,” aldus Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie.

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland gaan snel maatregelen treffen. Zij zullen de kernkwaliteiten van hun kusten vastleggen en een zonering instellen. Zo wordt duidelijk waar wel en waar niet gebouwd mag worden. Fryslân heeft aangegeven in eerste instantie het huidige beleid te handhaven, aangezien dat naar haar idee goed voldoet.  Waddenvereniging, Friese Milieu Federatie en Natuurmonumenten vinden het jammer dat de provincie Fryslân niet meteen actie heeft ondernomen om de prachtige Friese kust op eenzelfde wijze te beschermen als in de andere kust provincies en dat de Friese Waddeneilanden Kustpact helemaal niet tekenen. “Het was mooier geweest als we in een keer af hadden kunnen spreken dat de hele Noordzeekust op dezelfde manier beschermd wordt. Fryslân denkt dat de problemen hier niet zo groot zijn, maar we zien de druk om te gaan bouwen toenemen,” zegt Geertjan Smits van Natuurmonumenten. Nu de andere provincies strengere regels gaan toepassen, zou de druk hier in Fryslân wel eens toe kunnen nemen. Reden te meer om in Fryslân snel de nog relatief ongeschonden kust goed te beschermen.